Klimaat: de grootste uitdaging van onze tijd?

Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. De gevolgen zijn het meest voelbaar in het Zuiden, maar ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C houden. Onze gemeente wil, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, een krachtig engagement nemen. Tegen 2050 willen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen. Als eerste stap willen we de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verlagen. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Wat is er aan de hand?

Alle menselijke activiteiten zorgen voor uitstoot van broeikasgassen. De bekendste daarvan is CO2. Een groot deel van die uitstoot wordt door natuurlijke processen terug opgenomen. Te veel is echter te veel: we stoten meer broeikasgassen uit dan de aarde kan opnemen. Dat is de oorzaak van het versterkte broeikaseffect. Daardoor stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu al voelbaar met extreem weer, overstromingen, groeiende woestijnen, voedselonzekerheid, enzovoort.

Warmer

De klimaatverandering zorgt voor meer tropisch warme dagen in de zomer en voor minder ijs- en vorstdagen in de winter. Leuk voor de zonnekloppers onder ons, maar die extreme temperaturen zorgen ook voor meer hittestress (voornamelijk in de steden) en drinkwatertekort. Exotische planten en dieren vinden een lekker plekje hier bij ons en verdrijven inheemse soorten. Ook wespen- of muggenplagen kunnen voorkomen omdat de diertjes de zachte winters gemakkelijker overleven.

Natter

Meer en hevigere buien stellen onze rioleringen op de proef. Riolen die overlopen kunnen meren en rivieren vervuilen. Straten zullen vaker onder water staan.

Droger

Korte, hevige buien wisselen af met lange droge periodes. Hierdoor komen beken en poelen droog te liggen, neemt de hoeveelheid grondwater af én daalt de waterkwaliteit. De vraag naar water zal het aanbod niet langer kunnen volgen, waardoor de concurrentiestrijd tussen industrie, landbouw, drinkwatervoorziening, natuurbehoud en recreatie toeneemt.

 

Onze gemeente in actie

De gemeenteraad van 18 mei 2017 keurde de ondertekening het Europese Burgemeestersconvenant goed. De gemeente engageert zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011). Daarnaast werkt de gemeente maatregelen uit om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, hitte en droogte te temperen. Met de steun van de Provincie maken we een Klimaatactieplan op.

Op 24 september 2018 werd het individueel energie- en klimaatactieplan goedgekeurd.

Enkele belangrijke acties:

- Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en energiezuinige maatregelen
- Medewerking aan bovenlokale projecten
- Organiseren informatiemomenten aan horeca
- Klimaattoets bij alle beslissingen
- Energiezuinig maken van eigen gebouwen
- Onderzoeken van het potentieel aan restwarmte
- Actieplan openbare verlichting uitwerken
- Duurzaam woon-werkverkeer en duurzame dienstverplaatsingen en inzetten op fietsen en openbaar vervoer
- Kader creëren voor renovatie van (sociale) wijken (RUP – planningsinstrumenten)
- Milieu-, duurzaamheid– of klimaatcharter voor bedrijven, tertiaire sector, … laten tekenen
- Autoluw maken van schoolomgeving
- Opleiding eco-driving organiseren met bestaande transportbedrijven
- Burgerparticipatie met betrekking tot klimaatverhaal ondersteunen

Hierbij een link naar het volledig energie- en klimaatplan en de bijhorende actietabel

Verklaring over cookies