Ontwerp nationaal waterprogramma

Geplaatst op 06/04/2021

Van Nederland, ter inzage

Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Inspraakperiode van 22 maart 2021 tot en met 21 september 2021

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen over het Nederlandse Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en bijbehorende bijlagen, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplan en Programma Noordzee voor de periode 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze indienen over het milieueffectrapport en de Passende beoordeling van deze plannen.

Toekomstbestendig water in Nederland

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven met, naast, op en in het water. Er liggen grote opgaven voor het waterdomein; Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, we moeten blijven werken aan een goede bescherming tegen overstromingen en aan een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening tegen toenemende droogte. Ook de zorg voor goede waterkwaliteit en  duurzame drinkwatervoorziening verdient aandacht.

Daarnaast zijn allerlei functies afhankelijk van water, zoals de scheepvaart, de landbouw en de natuur. Op de Noordzee moeten vele functies, waaronder de opgaven voor windenergie, natuurontwikkeling, duurzame visserij, scheepvaart en zandwinning, in balans met elkaar een plek krijgen. Om aan te geven hoe we omgaan met de uitdagingen van ons water, ontwikkelt de Rijksoverheid het Nationaal Water Programma 2022-2027. Dit doen de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gezamenlijk. In het Nationaal Water Programma 2022-2027 beschrijft de Rijksoverheid de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen.

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Digitaal

 • Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur digitaal via het zienswijzenformulier op de projectpagina. U kunt bijlagen met uw zienswijze meesturen (maximaal 25 Mb per document). Als u de zienswijze indient voor iemand anders, moet u ook een machtigingsformulier meesturen.

Schriftelijk

 • U kunt uw zienswijze naar onderstaand adres versturen:

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Directie Participatie

  o.v.v. (PROJECTNAAM)

  Postbus 20901

  2500 EX Den Haag

Mondeling

 • Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u een afspraak maken via de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, telefoon (070) 456 89 99. U wordt dan teruggebeld door een notulist, die uw zienswijze zal noteren.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies