Openbaar onderzoek hemelwaterverordening

Geplaatst op 01/09/2022

van 1 tot en met 30 september

Openbaar onderzoek hemelwaterverordening

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Waarom een openbaar onderzoek?

De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met overstromingen en extreme droogtes. Wateroverlast wordt vaak veroorzaakt doordat de riolering de plotse en massale toevloed van regenwater na een felle regenbui niet kan verwerken.

De hemelwaterverordening die vandaag van toepassing is en ook de eerdere hemelverordeningen, hebben hieraan stelselmatig verder invulling gegeven. De impact van weersextremen laat zich echter meer en meer voelen, waardoor een grondige evaluatie van dit bronbeleid noodzakelijk was. De doelstelling moet dan ook zijn om water maximaal ter plaatse te houden. Op deze manier kunnen we droogteperiodes overbruggen en de impact van verharding op overstromingen terugdringen. Elke druppel die op verhardingen valt, moet dan ook maximaal ter plaatse worden gehouden en mag niet afstromen. De uitgangspositie is dan ook dat iedereen, zowel particulier als openbaar bestuur, water opvangt en bijhoudt.

Krachtlijnen nieuwe ontwerp

De nieuwe regelgeving heeft een groot praktisch belang voor de realisatie van vastgoedprojecten. Dit blijkt uit de krachtlijnen van het nieuwe ontwerp, die als volgt luiden:

  • Het optrekken van de minimale volumes van hemelwaterputten;
  • De verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput bij verbouwing of uitbreiding aan bestaande gebouwen;
  • De verplichting om het opgevangen hemelwater maximaal te gebruiken voor toepassingen waar geen drinkwaterkwaliteit voor nodig is, waaronder toiletspoeling, kuiswater, wasmachine en buitengebruik;
  • Een groter buffervolume en infiltratieoppervlakte van de verplichte infiltratievoorziening;
  • Een groter buffervolume voor grote verharde oppervlakten, wanneer om technische redenen geen infiltratievoorziening kan aangelegd worden;
  • De mogelijkheid om verplichtingen met betrekking tot hemelwater collectief op te nemen.

Een andere belangrijke wijziging is dat de nieuwe hemelwaterverordening eveneens van toepassing wordt op het openbaar domein. De huidige uitzondering voor het openbaar wegdomein wordt verlaten, zodat deze regelgeving nu ook van belang wordt voor weggebonden infrastructuurprojecten.

Openbaar onderzoek

Op 15 juli 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige Hemelwaterverordening van 2022 voorlopig vastgesteld.

Over dit ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening wordt van 1 tot en met 30 september 2022 een openbaar onderzoek voor de bevolking georganiseerd.

Burgers kunnen de verordening via de bijlages inkijken:

Of via de website van het departement Omgeving of langskomen op de dienst Ruimte & Wonen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate (na afspraak) tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Bezwaren moeten evenwel naar het departement worden gestuurd, niet naar de gemeente. Bezwaren kunnen gestuurd worden naar:

Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies