BEKENDMAKINGEN 2019 

waarnemend Gouverneur

De burgemeester bevestigt dat het politiebesluit van 11 oktober 2019, betreffende het captatieverbod in ecologisch kwetsbare waterlopen, werd bekendgemaakt op 11 oktober 2019 :  politiebesluit 11 oktober 2019

Klik   HIER  voor een lijst met veel voorkomende vragen ( FAQ)

College van burgemeester en schepenen 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepen gedagtekend op 29 november 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 11 december 2019 : tijdelijk politiereglement inzake het kerstconcert van goal events vzw op 14 december 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepen gedagtekend op 06 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 17 december 2019 : tijdelijke politiereglement inzake de veldritwedstrijd kwc rust roest op 04 januari 2020

Gemeenteraad 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren van de budgetwijziging 2019/2 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 OCMW waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren gewijzigde dotatie 2020 hulpverleningszone centrum 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren meerjarenplan kerkfabriek Sint-Laurentius 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren reglement inzake tentoonstellingen in de openbare bibliotheek van Zelzate 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: goedkeuren van de verlenging van de projectvereniging comeet voor de beleidsperiode 2020-2025 en goedkeuren van de aangepaste statuten 

De burgemeester bevestigt dat onderstaande besluiten uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 december 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020: 

 1. Aanrekening kosten betalingsherinneringen
 2. Belasting op banken- en financieringsinstellingen
 3. Belasting op de eerste aanleg van voetpaden en opritten
 4. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten
 5. Belasting op drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur
 6. Belasting op drijfkracht
 7. Belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit
 8. Belasting op het oneigenlijk gebruik van het openbaar domein
 9. Belasting op inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden
 10. Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden
 11. Belasting op nachtwinkels
 12. Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen
 13. Belasting op tweede verblijven
 14. Belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg
 15. Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen
 16. Belasting op bedrijven
 17. Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen en kamerwoningen
 18. Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/rommelmarkten/kermissen,…
 19. Contante belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein door verhuisliften, containers, werfwagens, kranen, stapelplaatsen voor bouwmaterialen, enz.
 20. Contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken
 21. Huisvuilgerelateerde belastingen
 22. Milieubelasting
 23. Opcentiemen door Vlaams gewest geheven belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
 24. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
 25. Personenbelasting
 26. Retributie afgifte P+MD-zakken
 27. Retributie op het ambtelijk weghalen door of in opdracht van de gemeente van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten
 28. Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats
 29. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
 30. Toelagereglement diftar
 31. Vervoer van personen met een politievoertuig – combitaks

Besluiten van de burgemeester

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 03 januari 2020, werd bekendgemaakt op 08 januari 2020 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : begeleidende maatregelen op R4 ( 30 km /u)

Inwerkingstreding

Cfr. artikel 288 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur treden reglementen en verordeningen in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de beslissingen.

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen de beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Inzage in de besluiten

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur.  januari 

 

Verklaring over cookies