Home
Nieuws
Voorwoord
Bestuur
Secretariaat
Gemeentediensten - algemeen
Cultuur
Senioren
Jeugd
Sport
Milieu
Stedenbouw, ruimtelijke ordening
vergunningen
verkeersongeval
Recyclagepark
algemeen
Adviesraden en commissies
OCMW
Onderwijs
Markten
Kermissen
Religie
Interactief
Gemeentelijke reglementen
Varia
Vacatures
Zoeken
Links
  Home  
 
 

Welkom op onze site!

Actueel 
 

Op bevel van de burgemeester :

 

Het plaatsen van huishoudelijk afval op straat en in parken, om er dan op te rekenen dat de gemeentelijke diensten het maar moeten opruimen,

moet dringend ophouden.

De politie kreeg opdracht om te verbaliseren.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDEDELING

Wegens de aanhoudende droogte werd code geel afgekondigd. Aanvullend beslist de burgemeester een aantal maatregelen in te voeren

vanaf zaterdag 30 juni 2018 om het drinkwaterverbruik in de gemeente te beperken.

Meerbepaald is het verboden leidingwater te gebruiken voor :

-         het besproeien van grasperken en plantsoenen

-         het schrobben van voetpaden en terrassen

-         het reinigen van auto’s

-         het volledig vullen of verversen van zwembadwater

-         op enige andere wijze water te verspillen

Het gebruik van regenwater voor bovenstaande handelingen is wel toegestaan.

De maatregelen blijven van kracht tot de eerstvolgende periode waarin het enkele dagen na elkaar regent.

Door de aanhoudende droogte is er een verhoogde kans op brandgevaar.

Enkele aandachtspunten :

- het is niet toegelaten om een kampvuur te maken of te barbecueën op openbaar domein

- bij het barbecueën op privaat domein :

    * plaats de BBQ op een windvrije plaats en niet in de buurt van struiken of bomen

    * gebruik nooit benzine, brandpasta, methanol of petroleum als aanmaakmiddel

    * hou water uit de buurt van een electrische BBQ

    * pas op met licht ontvlambare kleren in de buurt van een BBQ

    * zet een emmer droog zand of een blustoestel klaar om indien nodig te blussen

In bossen, parken en natuurgebieden dient opgelet te worden met sigaretten, glazen flessen en scherven.

Wie vuur of rook ziet moet snel 112 bellen.

 

De burgemeester,

Frank Bruggeman

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
MEDEDELING :  Informeren van burgers van vreemde origine over de mogelijkheid tot inschrijving op de kiezerslijst
( gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018)
 
Geachte burger,
 
Dit jaar vinden op 14 oktober in België de zesjaarlijkse verkiezingen plaats voor het aanduiden van de leden van de gemeenteraad.
Hierbij willen wij u meedelen dat u, als niet-Belg, de mogelijkheid heeft om uw stem uit te brengen voor deze verkiezingen.
Weliswaar dient u te voldoen aan de voorwaarden.  De voorwaarden vindt u terug op www.vlaanderenkiest.be.
Indien u voldoet aan de voorwaarden kan u zich laten inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
 
U dient er wel rekening mee te houden dat u, zodra u op de kiezerslijst voorkomt, onderworpen bent aan de stemplicht.
Dit betekent dat u, als u bij de verkiezingen zonder geldige redenen afwezig blijft, kan gestraft worden zoals voorzien in de Belgische kieswetgeving.
 
Wenst u van dit stemrecht gebruik te maken, dan dient u ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur.
U kunt zich aanbieden bij de dienst bevolking / vreemdelingen van het gemeentebestuur van Zelzate, op het gemeentehuis.
Daar kan u een aanvraag indienen en krijgt u van ons een ontvangstbewijs. De beslissing over de erkenning van de aanvraag,
genomen door het college van burgemeester en schepenen, wordt u per post betekend.
 
Meer informatie : -  www.ikstemook.be

                 -   www.vlaanderenkiest.be

 

 

De burgemeester,

 

Frank Bruggeman

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OPROEP : VERKOOP ONDER LASTVOORWAARDEN VAN EEN PROJECTGEBIED AAN DE VERBROEDERINGSLAAN TE ZELZATE

 

De gemeenteraad van maart 2018 heeft goedgekeurd dat de site Verbroederingslaan, waar de huidige velden van KKV Zelzate zich bevinden,

te verkopen met lastvoorwaarden. Deze lastvoorwaarden behelzen de bouw en ontwikkeling van een multifunctionele sportsite

op het koppelingsgebied Zelzate Zuid.

 

 De ontwikkeling van het koppelingsgebied Zelzate Zuid tot ontspanningszone met een combinatie van sport, zorg, recreatie en natuur.

Hierdoor vormt de zone een aantrekkingspool voor uiteenlopende doelgroepen binnen de gemeente.

 

 Deze realisatie wordt gefinancierd door de opbrengsten uit de ontwikkeling van de huidige sportterreinen aan de Verbroederingslaan.

 

 De in deze selectieleidraad gestelde condities betreffen geen bestekmatige eisen maar vloeien voort uit beide ruimtelijke aandachtspunten

in de zin van art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en art. 23 van de Grondwet: de zorg voor een kwalitatief betaalbaar

 woonaanbod en voor een gezonde sportieve omgeving.

 

 klik HIER voor de verkoopsleidraad

klik HIER voor STUK 1 : gemeenteraadsbesluit 22 maart 2018

klik HIER voor STUK 2 : kadastraal plan 'site Verbroederingslaan'

klik HIER voor STUK 3 : BPA Wittouck

klik HIER voor STUK 4 : ontwerpend onderzoek Veneco 'site Verbroederingslaan'

klik HIER voor STUK 6 : kadastraal plan 'site koppelingsgebied Zelzate Zuid'

klik HIER voor STUK 7 : GRUP afbakening zeehavengebied Gent

klik HIER voor stuk 8 : ontwerp VLM inrichtingsplan koppelingsgebied Zelzate Zuid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reis van de Gepensioneerden naar de Westhoek

 

Donderdag 16 augustus 2018.

 

Inschrijving voor deze reis bedraagt 15€ p.p.

voor personen vanaf 60 jaar en inwoner van Zelzate.

(andere 35€ p/p)

Inschrijven op technische dienst, Suikerkaai 4

Op 23,24 en 25 juli tijdens de openingsuren.

 

Klik HIER voor het programma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In het licht van de op 25 mei 2018 in voege tredende Europese privacywetgeving heeft de gemeente

een verklaring opgesteld omtrent de bescherming van persoonsgegevens :

Klik  HIER  voor de privacyverklaring

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is sinds vorige zomer een nieuw noodnummer1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer.

Dat nummer zal voortaan geactiveerd worden bij extreme weersomstandigheden, zoals een zware storm of intense regen.

De bedoeling is dat mensen naar 1722 bellen als ze de brandweer nodig hebben maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is.

Op die manier blijft het nummer 112 makkelijker bereikbaar voor mensen die wel dringend bijstand nodig hebben.

Het is op basis van een code oranje of rood van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) dat bepaald wordt of het

nummer 1722 geactiveerd wordt.

Minstens een uur voordat de storm of het onweer kan toeslaan, zullen de lijnen opengezet worden.

De activatie van het nummer 1722 zal altijd via de media aangekondigd worden.


Meer informatie over noodnummers is te vinden op www.112.be

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voorafgaandelijke AFSPRAAK voor specifiek stedenbouwkundig advies verplicht!

 

Voor specifieke stedenbouwkundige vragen zoals het aftoetsen of een verkaveling

of bouwproject al dan niet voor vergunning vatbaar is, dient u voorafgaandelijk

een afspraak te maken.

 

Op deze manier zullen wij u beter kunnen helpen en streven wij naar een meer efficiënte

en accurate dienstverlening.

 

Een afspraak maken kan best telefonisch gebeuren op het nummer 09 342 20 20 ;

gelieve te vragen naar de afdeling Vergunningen.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HUWELIJKEN en JUBILEA

Vanaf 1 april 2018 zullen de plechtigheden met betrekking

tot huwelijken en jubilea niet meer georganiseerd worden

in de raadzaal van het gemeentehuis, doch in de kapel van ’t Klooster,

 Kerkstraat 64A te Zelzate.

De aanvraag tot voltrekking van de plechtigheid in kwestie

dient te gebeuren op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis,

Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.

Voor de praktische afspraken met betrekking tot de zaal en de service

dient er afgesproken te worden met mevr. Linda Onderdonck en/of

mevr. Linda Michiels ( tel. 09 326 96 17, Brughuizen, Grote Markt 2-4).

Dit kan op dinsdag, woensdag, vrijdag (tussen 9u en 12u of tussen 14u en 16u),

of op afspraak.

Vriendelijke groeten,

Frank Bruggeman

burgemeester

------------------------------------------------------------------------------------------------------

klik  HIER voor de  VOORVERKOOPADRESSEN van SELSTIVAL 2018
 
Online rechtsreeks kaarten te boeken via facebook pagina

 

klik  HIER  voor de programmabrochure

 

 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 LIJST MET AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG (2018)

voor handelszaken

 
 KLIK   HIER  VOOR DE LIJST 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
 
 
 
 

 

  

 

  
 

  

De ZELZAATSE KADOBON (10€ of 25€) is verkrijgbaar op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Er zijn reeds 36 handels- of horecazaken die de kadobonnen aanvaarden.

Klik HIER voor de actuele lijst van deelnemende zaken.

Na aankoop blijft de bon 1 jaar geldig.

 

 

OPENBARE VERLICHTING

De straatverlichting wordt gedoofd om 24u , doch die gaat terug aan om 4 uur ’s ochtends.

Uiteraard zijn er prioritaire lokaties waar de straatverlichting blijft branden, zoals de Grote Markt en belangrijke kruispunten, de brug , enz…

Het doven kadert in het voornemen van de gemeente om op die manier energie en uiteindelijk ook geld te besparen.

Na een aantal klachten omtrent veiligheid is het regime van de avond- en nachtverlichting echter plaatselijk aangepast.

De wijk Klein Rusland en het Groenplein worden geschrapt uit het afschakel-/ doofplan . Daar blijft de straatverlichting ’s nachts gewoon branden.

De burgemeester, bevoegd voor veiligheid, motiveert de maatregel door te wijzen op de behoefte aan een grotere sociale controle in die bepaalde wijken.          

  

Algemeen :

Gebruik dit snelkeuzemenu of ga via het navigatiemenu

     

     E-LOKET            POLITIE              BRANDWEER     GEPLANDE      INNAME OPENBARE
                                                       WERKEN             WEG

         

       BEKENDMAKINGEN        IDM      REGLEMENTEN      CULTUURAGENDA

Nieuwsberichten

Verslag politieraad 2 juli 2018

Vacature technische beambte niveau E

goedkeuren begrotingswijziging brandweer 27 juni 2018

begroting + verslag

melding van wespennesten

via e-loket brandweerzone

vacature bij het OCMW

maatschappelijk werker

Gewestelijke RUP knoop R4 Wachtebeke

raadpleging bevolking tot 27/7

Zelzate : in gemeentehuis ! (Grote Markt, 1)

persnota van IDM over afvalhoeveelheden

tendens van dalende cijfers houdt aan !

wat te doen bij warm weer ?

nuttige tips

5 weken sluiting van de bibliotheek

make-over tussen 21/5 en 7/7

zwerfkatten : meldpunt

meer info; ook over sterilisatie

openingsuren politiekantoor

zomermaanden JULI en AUGUSTUS

viswedstrijden park ( vijver)

kalender 2018

data repair café's (IDM)

in 6 gemeenten ( oa. in Zelzate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(c) Gemeente Zelzate - developed by AD Consultancy