Meldpunt klokkenluiders

Alle lokale besturen moeten vanaf 11 december 2022 een klokkenluidersmeldpunt hebben voor medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een wijziging van het Vlaams decreet Bestuursdecreet op basis van een Europese Richtlijn hierover die klokkenluiders meer bescherming wil bieden.  

Klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in een werkcontext informatie over inbreuken krijgen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Zelzate samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten,…

Meldingen kunnen gaan over alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn. Het gaat over een handeling of een nalatigheid die onrechtmatig is, of regelgeving van toepassing in Vlaanderen schendt (voorbeelden zijn corruptie, fraude…).

Heb je geen werkrelatie met het lokaal bestuur (bv. burger)? Dan kan je geen melding doen via de klokkenluidersregeling maar geldt de gewone klachtenregeling

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Waar kan je een inbreuk melden? 

Er is een intern en een extern meldpunt voorzien. Als medewerker van het lokaal bestuur meld je bij voorkeur via het intern meldpunt. Indien je van mening bent dat de melding niet afdoende intern behandeld kan worden en er risico op represailles is, kan je een melding doen via het extern meldpunt. Externen die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur doen een melding via het extern meldpunt. 

Hoe verloopt de procedure? 

Klokkenluiders kunnen meldingen schriftelijk (mail en brief), telefonisch of tijdens een fysieke ontmoeting bezorgen. Bij een brief schrijft de melder duidelijk op de enveloppe dat het vertrouwelijk is. Binnen de 7 kalenderdagen krijgt de melder een ontvangstmelding, binnen de 3 maanden de feedback.

Verklaring over cookies