Bronbemaling

Wil je een gebouw of woning bouwen met een kelder of een parkeergarage? Misschien met een liftschacht? Of wil je een zwembad, een hemelwaterput, vijver, … aanleggen én er is een hoge grondwaterstand? De kans is dan groot dat je een bronbemaling nodig hebt.

Een bronbemaling is het proces waarbij grondwater opgepompt wordt en via een leiding of darm wordt afgevoerd. Het heeft tot doel om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen.

Hoe aanvragen?

De eenvoudige bronbemaling is bijna altijd een tijdelijke melding klasse 3. Deze moet gemeld worden via www.omgevingsloket.be

Meer info over de aan te vragen inrichting of exploitatie is terug te vinden in Bijlage 1. Indelingslijst van VLAREM II onder Rubriek 53. Winning van grondwater: https://navigator.emis.vito.be/detail?woId=70324&woLang=nl.

Als de melding voldoet, zal er binnen de 20 dagen door Lokaal Bestuur Zelzate akte genomen worden en na het uithangen van de bekendmaking en het volgen van de opgelegde maatregelen, kunnen de werken starten. 

Alle bronbemalingen zijn, ongeacht hoelang of hoe groot minstens meldingsplichtig (klasse 3) en sommige zijn zelfs (omgevings-) vergunningsplichtig (klasse 2). Dit betekent dat je nooit mag bemalen zonder vooraf een toelating aan te vragen.  

Wat moet er zeker in de aanvraag (buiten de overige verplichte aan te leveren informatie) 

 • een plan van de situatie (waar komen de pomp en de pompputten op het perceel en naar waar gaat de afvoer) 
 • de VMM-tool te gebruiken en bij te voegen rekentool (https://www.vmm.be/nieuwsbrief/november-2020/nieuwe-rekentool-voor-eenvoudige-bemalingen) 
 • wat zal het debiet van de bemaling zijn (uur/dag/jaar) 
 • hoelang zal de bemaling duren (in dagen) 
 • motivering van de aangevraagde hoeveelheden 
 • via hoeveel bemalingsputten en hoe diep zal de bemaling gebeuren
 • waar je wenst te lozen* 
 • welke maatregelen worden er getroffen om overlast te vermijden (geluid, wateroverlast, …) 
 • Voor gronden die (potentieel) vervuild zijn dienen extra maatregelen genomen te worden om de verspreiding van de vervuiling te voorkomen. Bodeminformatie: ligt het perceel in de omgeving van verontreinigde gronden (invloedstraal bemaling) of in Pfas gebied, dan zal er een staalname verplicht worden van het grondwater om na te gaan of er extra voorwaarden moeten opgelegd worden vooral de bemaling kan opstarten. Je kan zelf nagaan of het perceel in de omgeving van verontreinigde gronden ligt via  https://www.degrotegrondvraag.be/ en https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=pfasverkenner 

Veel gegevens kan je invullen via het verplichte addendum R53 dat je bij een aanvraag zal zien. 

* In eerste instantie moet er steeds ingezet worden op het beperken van het opgepompte debiet. Pomp niet meer grondwater op dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werken. Bij de lozing hou je rekening met (in deze volgorde): 

 • water wordt opnieuw geïnfiltreerd in de directe omgeving 
 • hergebruik voor andere toepassingen 

Indien lozing niet te vermijden is (laatste optie): 

 • plaatsen waar het water op natuurlijke wijze kan infiltreren, namelijk infiltratie- of wachtbekken, vijvers, open velden,… 
 • water lozen in een waterloop, dit kan een baangracht, beek of rivier ed. zijn.  
 • Pas als allerlaatste optie mag er geloosd worden op de riolering. Indien er een gescheiden riolering aanwezig is, dient de lozing te gebeuren in de RWA (regenwaterafvoer). 

Let op: Vaak moet er nog toestemming gevraagd worden aan eigenaars of bevoegde instanties waar de bemaling met lozing plaatsvindt. Denk hierbij onder meer aan eigenaars van percelen waarover de afvoer of infiltratie loopt, in bepaalde gevallen van lozing op de riolering aan Aquafin, voor inname openbare weg aan de gemeente. 

Volumes hoger dan 10 m³ per uur mogen niet geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de exploitant van deze installatie. 

Praktische info 

Milieu en klimaat

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies