Kennisgevingen

Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Dit plan wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op deze manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en deze in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn. Dit alles gebeurt binnen de gestelde termijnen en bepalingen van deze richtlijnen, en voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage gelegd werd, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

U kunt van 5 juli 2024 tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo u dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

Hoe kunt u de nota inkijken?

De nota kunt u downloaden van de website https://www.omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage of inkijken op uw gemeentehuis en bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Hoe kunt u uw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 02 september 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0316)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het gratis nummer 1700.

Vaststelling van het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) gewijzigd wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Het besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed.

Het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen

Je kan

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines
 • het bijhorende plan-MER
 • de verklaring over de milieueffectrapportage 

raadplegen via:

Heb je vragen? 

Bij vragen kan je het Departement Omgeving contacteren:

Ontwerp-MER voor het ArcelorMittal-project 'Green Primary: het pad naar CO2-neutraliteit'

ArcelorMittal ondertekende in september 2021 een intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering, ter ondersteuning van de investering in een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) evenals twee nieuwe elektrische ovens (EAF). Dankzij deze investering voorzien ze hun CO2-uitstoot met 3 miljoen ton per jaar te verminderen tegen 2030 t.o.v. 2018.

ArcelMittal boekte de afgelopen maanden belangrijke vooruitgang in de uitwerking van dit duurzaamheidsproject. De Europese Commissie heeft de Belgische en Vlaamse overheidsondersteuning goedgekeurd. Het conceptueel plan is sinds kort volledig afgewerkt. Eind juni is ook het Milieueffectrapport (MER) ingediend bij de Vlaamse overheid. Dit rapport geeft een overzicht van de mogelijke milieugevolgen van het Green Primary-project.

Lokaal Materialenplan 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER).

Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan je tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

Download hier het LMP.

Goedkeuring Strategisch Plan gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 en plan-MER

In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM,  van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

 • Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.

 • Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd

 • Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), kunnen de betrokken documenten worden geraadpleegd via de website van Departement Landbouw en Visserij https://lv.vlaanderen.be/beleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb/inspraakprocedure-kennisgeving-en

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Je kan het Besluit PAS en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage online inkijken op www.vlaanderen.be/stikstof.

Verklaring over cookies