Kennisgevingen

Goedkeuring Strategisch Plan gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 en plan-MER

In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM,  van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

  • Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.

  • Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd

  • Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), kunnen de betrokken documenten worden geraadpleegd via de website van Departement Landbouw en Visserij https://lv.vlaanderen.be/beleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb/inspraakprocedure-kennisgeving-en

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Je kan het Besluit PAS en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage online inkijken op www.vlaanderen.be/stikstof.

Uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3: raadpleging van de betrokken publieke autoriteiten en het publiek in verband met de milieueffectenbeoordeling

Op 20 maart 2023 start de raadpleging van de burgers en de publieke autoriteiten in verband met de milieueffectenbeoordeling over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3.

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden via de volgende links:

De commentaren en adviezen worden aan de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gericht van 20 maart tot 20 mei 2023:

Wettelijk kader voor de publieke consultatie

Deze raadpleging is overeenkomstig met de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (hierna richtlijn MEB), de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna richtlijn Habitats) en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (hierna richtlijn Vogelstand). Deze raadplegingen vinden plaats van 20 maart tot 20 mei 2023.

 

 

 

Verklaring over cookies