Kennisgevingen

Publieke inspraak over de kennisgeving van het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen - PL0311

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat bijdraagt tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig terug te dringen.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement eind januari 2024 onder meer de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen die vervat zijn in de PAS, en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet. Het Stikstofdecreet voorziet dat de Vlaamse Regering de voorwaarden voor extern salderen vaststelt via een op te maken Besluit (‘BVR extern salderen’).

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Van 5 april tot en met 3 juni 2024 kunt u de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden in de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, bij de Vlaamse gemeenten en op hun website.

Tot en met 3 juni 2024 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan het Team Omgevingseffecten van het Departement Omgeving. U doet dat bij voorkeur via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). U kunt uw reactie ook via mail bezorgen aan mer@vlaanderen.be, ter plekke overmaken aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of met de post versturen naar onderstaand adres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vindt u op omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Bekendmaking openbaar onderzoek “Verklaring Openbaar Nut A.324-4573”

Lokaal Bestuur Zelzate deelt mee dat nv Fluxys Belgium, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel een aanvraag heeft ingediend voor een Koninklijk Besluit tot verklaring van openbaar nut bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Het betreft de aanleg en exploitatie van het waterstofproject North Sea Port Gent – Fluxys Hydrogen .

De aanvraag ligt in privaat domein op het grondgebied van de gemeenten Zelzate, Wachtebeke, Evergem en van de stad Gent.

De aanvraag ligt van 4 maart 2024 tot en met 2 april 2024 ter inzage bij het lokaal bestuur op volgend adres:

Dienst Ruimte en Wonen
Grote Markt 1
9060 Zelzate

Het inkijken van een dossier gebeurt enkel op afspraak. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt via in hoofding vermeld nummer of via stedenbouw@zelzate.be, vergeet niet hierbij uw telefoonnummer en het in te kijken dossiernummer te vermelden.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 • Schriftelijk t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate
 • Afgifte op de Dienst Ruimte en Wonen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Meer informatie bij https://www.fluxys.com/nl/about-us/fluxys-belgium/construction-projects/projects-in-preparation/h2-northseaport

Zie ook presentatie van Fluxys.

Nieuwbouw kerncentrales Nederland

Inspraakperiode loopt van 23 februari 2024 tot en met 4 april 2024.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van Nederland start een ruimtelijke procedure voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De eerste fase in deze procedure is een (ruimtelijke) verkenning. Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Onderweg daar naartoe wil het kabinet dat elektriciteit in 2035 CO2-neutraal wordt geproduceerd. Kernenergie kan een belangrijke bijdrage leveren aan die doelstelling. Daarom heeft het kabinet besloten om in te zetten op de voorbereiding van twee nieuwe kerncentrales. De locaties die in eerste instantie hiervoor in beeld zijn, zijn Borssele en Maasvlakte I. Uit nader onderzoek kunnen aanvullende gebieden ook als locatie worden onderzocht voor de bouw van de kerncentrales.

Documenten vind je ter inzage op www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales

Beschikbaar van 23.02.2024 tot 04.04.2024

Reageren kan:

 • Met de post op: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Nieuwbouw kerncentrales, Postbus 111, 9200 AC Drachten
 • Digitaal via: www.rvo.nl/nieuwbouw-kerncentrales
 • Ten laatste op: 04.04.2024

Nederlands Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040

Inspraakperiode loopt van 23 februari 2024 tot en met 4 april 2024.

Het Espoo focal punt van het Departement Omgeving ontving van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een notificatie over de terinzagelegging van het concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-mer van het programma VAWOZ met mogelijke impact op uw grondgebied.  Dit NRD maakt deel uit van de scopingsfase. Later in de procedure volgt een tweede particitpatiemoment op het Ontwerp-Programma inclusief plan-MER.

Windenergie van zee speelt een grote rol bij de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om, na de doelstelling voor 2030, tussen 2031 en 2040 circa 29 GW extra windenergie op zee op te wekken. Om hier te komen, moeten er nog windparken op zee gebouwd worden, die vervolgens worden aangesloten op het elektriciteitsnet op zee. Via elektriciteitskabels en waterstofleidingen op zee komt de energie van de windparken aan land. De overheid werkt via een groot aantal programma’s en projecten om deze transitie te realiseren.

In het programma VAWOZ worden de aanlandingen langs de gehele kust van Nederland onderzocht, inclusief mogelijke aanlandingen in het Sloegebied en Terneuzen, via de Westerschelde. Er wordt ook gekeken naar diepe aanlandingen via de Delta Rijn Corridor, tot aan Maasbracht en Graetheide. Er wordt gekeken naar zowel aanlanding van elektriciteit (kabels) als waterstof (leidingen). De opgave voor het programma is om in totaal 29GW aan aanlanding te realiseren vanuit wind op zee in de periode 2031 – 2040.

Documenten vindt u ter inzage op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vawoz-2031-2040

Bezwaren, opmerkingen en adviezen indienen

Reageren kan: 

Met de post op:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt Programma VAWOZ
Postbus 111
9200 AC Drachten
Nederland

Digitaal via: rvo.nl/programma-vawoz

Ten laatste op: 04.04.2024

Vaststelling van het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines

De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) gewijzigd wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Het besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed.

Het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen

Je kan

 • het besluit voor sectorale voorwaarden windturbines
 • het bijhorende plan-MER
 • de verklaring over de milieueffectrapportage 

raadplegen via:

Heb je vragen? 

Bij vragen kan je het Departement Omgeving contacteren:

Ontwerp-MER voor het ArcelorMittal-project 'Green Primary: het pad naar CO2-neutraliteit'

ArcelorMittal ondertekende in september 2021 een intentieverklaring met de Belgische en Vlaamse regering, ter ondersteuning van de investering in een installatie voor direct gereduceerd ijzer (DRI) evenals twee nieuwe elektrische ovens (EAF). Dankzij deze investering voorzien ze hun CO2-uitstoot met 3 miljoen ton per jaar te verminderen tegen 2030 t.o.v. 2018.

ArcelMittal boekte de afgelopen maanden belangrijke vooruitgang in de uitwerking van dit duurzaamheidsproject. De Europese Commissie heeft de Belgische en Vlaamse overheidsondersteuning goedgekeurd. Het conceptueel plan is sinds kort volledig afgewerkt. Eind juni is ook het Milieueffectrapport (MER) ingediend bij de Vlaamse overheid. Dit rapport geeft een overzicht van de mogelijke milieugevolgen van het Green Primary-project.

Lokaal Materialenplan 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Dit gebeurde op basis van een goedgekeurd Milieueffectenrapport (MER).

Het LMP geldt als uitvoeringsplan en preventieprogramma voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, zoals voorzien in artikels 17 en 18 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Het LMP, het plan-MER en de andere bijhorende documenten kan je tegelijkertijd via volgende kanalen raadplegen:

Download hier het LMP.

Goedkeuring Strategisch Plan gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 en plan-MER

In kader van de Vlaamse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) werd, conform artikel 4.2.11 van het DABM,  van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 een openbaar onderzoek georganiseerd voor het ontwerp van het plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027.

Het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023, op basis van een goedgekeurde MER.

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

 • Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.

 • Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd

 • Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

Conform artikel 12 van het plan-m.e.r.-besluit (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's), kunnen de betrokken documenten worden geraadpleegd via de website van Departement Landbouw en Visserij https://lv.vlaanderen.be/beleid/landbouwbeleid-eu/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-glb/inspraakprocedure-kennisgeving-en

PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

Je kan het Besluit PAS en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage online inkijken op www.vlaanderen.be/stikstof.

Verklaring over cookies