Inzage in bestuursdocumenten

Bestuursdocumenten zijn openbaar. Op aanvraag van elke burger moet de gemeente inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen. Een bestuursdocument is elke informatie (in welke vorm ook) waarover de gemeente beschikt.

Hoe aanvragen?

Je dient je aanvraag schriftelijk in bij het bestuur. In de aanvraag vermeld je:

  • je naam en adres (en indien nodig de naam en adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal of papier).

Je kan je aanvraag rechtstreeks naar de betrokken dienst sturen of naar het secretariaat, Grote Markt 1, 9060 Zelzate, secretariaat@zelzate.be

Opgelet: aanvragen via e-mail zonder vermelding van volledige naam en postadres zijn niet ontvankelijk.

Behandeling van de aanvraag

Het lokaal bestuur registreert je aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van twintig dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum veertig dagen. De regel is dat het verzoek van de aanvrager ingewilligd zal worden. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht.

Beroepsprocedure

Als je niet akkoord gaat met de afhandeling van je openbaarheidsverzoek (je aanvraag voor inzage in documenten wordt geweigerd, niet beantwoord of niet correct uitgevoerd), dan kan je een beroep indienen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur van de Vlaamse overheid.

Alle informatie over openbaarheid van bestuur en de mogelijkheid om beroep aan te tekenen vind je hier: https://www.vlaanderen.be/openbaarheid-van-bestuur

Secretariaat Algemeen Directeur

Verklaring over cookies