BEKENDMAKINGEN

Bekendmakingen van beslissingen genomen in de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen en vast bureau na 27 september 2021, zijn te raadplegen op https://lblod.zelzate.be/LBLODweb

Politiebesluit van de provincie Oost-Vlaanderen over de verkiezingen, gepubliceerd op 6 februari 2024.

Inwerkingstreding

Cfr. artikel 288 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur treden reglementen en verordeningen in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de beslissingen.

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 353 42 40
E-mail: secretariaat@zelzate.be

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur.  

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies