Asbestattest

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw

 • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
 • wat de staat is van het asbest
 • en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Voorwaarden

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestattest is verplicht bij een overdracht onder levenden, naar een nieuwe eigenaar, van een toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001.

Voor een toegankelijke constructie (gebouwd vóór 2001) die kleiner is dan 20 m² is het asbestattest niet verplicht, behalve als:

 • de som van de over te dragen toegankelijke constructies 20 m² of groter is
 • de toegankelijke constructie onderdeel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Het asbestattest moet aanwezig zijn op het moment van de overdrachtsovereenkomst. Dat is meestal het compromis, maar het kan ook op een ander moment plaatsvinden.

De notaris kan steeds uitmaken per situatie of een asbestattest nodig is en op welk moment dit er moet zijn.

In de toekomst

Vanaf 2032 zal voor elke toegankelijke constructie die gebouwd is vóór 2001 en waarvan u eigenaar bent, een asbestattest verplicht zijn, ook als u geen plannen voor een overdracht hebt.

Wat bij verhuur?

Verhuur op zich is momenteel geen aanleiding om een asbestattest te laten opmaken. Maar àls er een asbestattest beschikbaar is, dan bent u verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurder(s).

Procedure

1. Stel een gecertificeerd asbestdeskundige aan

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stelt u een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan. Op de website van OVAM vindt u een lijst van bedrijven die een asbestinventarisatie mogen uitvoeren voor het asbestattest. U kunt zoeken op naam of op gemeente en postcode. Deze lijst wordt minstens wekelijks geactualiseerd.

U kunt als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken, vb. aan een notaris, makelaar of gebouwenbeheerder.

2. De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw

De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

3. De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM. U kunt het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de Woningpas.

De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Bedrag

Er is geen vaste prijs bepaald in de wetgeving. De asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. Het beste is om bij meerdere asbestdeskundigen een offerte te vragen en die offertes te vergelijken.

De prijs van de tussenkomst van de asbestdeskundige wordt onder meer bepaald door:

 • omvang van de te inspecteren gebouwen en het terrein

 • ouderdom en renovatiegraad: in oudere, weinig gerenoveerde woningen of gebouwen is de kans groter op het aantreffen van verschillende asbestmaterialen

 • aantal monsternames en labo-analyses
 • ‘retributiekost’ van het attest (50 euro). De asbestdeskundige moet deze kost aan de OVAM betalen. De asbestdeskundige rekent dit door aan de klant.

Om een geldig asbestattest te bekomen, volstaat het dat de asbestdeskundige een visuele, niet-destructieve inspectie uitvoert. De eigenaar kan wel vrijwillig vragen om bijkomend onderzoek uit te voeren, in dat geval zal de kostprijs hoger liggen:

 • asbestinventarisatie voor een werkgever conform de Codex wow
 • destructief onderzoek in werkzones voorafgaand aan werken of sloop
 • bijkomende monsternames en labo-analyses
Verklaring over cookies