Subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente. Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen.

Je kan de subsidie aanvragen als je hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Ook voor natuurtechnische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en onderhouden van poelen en veedrinkputten) kan je een subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Je bent eigenaar of grondgebruiker in het landelijke gebied:

  • in agrarisch gebied
  • in landschappelijk waardevol agrarisch gebied
  • in natuurgebied
  • in natuurgebied met wetenschappelijke waarde of in een natuurreservaat
  • in parkgebied
  • in bosgebied
  • in buffergebied
  • of in groengebied.

Je houdt voor de aanleg, de heraanleg of het beheer van de kleine landschapselementen rekening met de voorwaarden opgenomen in het subsidiereglement.

Procedure

Om de subsidie op de kleine landschapselementen te krijgen vul je het aanvraagformulier in met een inplantingsplan. Dit stuur je op naar Lokaal bestuur Zelzate, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.

Wat meebrengen?

Het ingevulde aanvraagformulier wordt ingediend bij de gemeentelijke milieudienst, vergezeld van een situeringsplan met aanduiding van waar de werken zullen worden uitgevoerd.

Na de werken wordt het volledige dossier door de aanvrager aangevuld met de facturen van de aankoop (voor alle aanplanten, uitgezonderd het aanplanten van knotwilgen) of van de werken (voor de aanleg en het onderhoud van veedrinkpoelen).

Voordelen

Het subsidiebedrag hangt af van welk klein landschapselement je aanlegt of beheert.

Regelgeving

Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen: subsidiereglement

Verklaring over cookies