Sociale dienstverlening

De sociale dienst vormt de kern van het OCMW en voert de wettelijke opdracht uit om elke inwoner te helpen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met minder kansen of mensen die niemand anders hebben om hun belangen te behartigen. Een team van maatschappelijk werkers staat steeds klaar voor de nodige hulp en ondersteuning.

De sociale dienst vind je in het Sociaal en Administratief Centrum (SAC), Kleine Landeigendomlaan 2A in Zelzate.
Je kan je dossier met je maatschappelijk werker enkel na afspraak bespreken, hiervoor maak je het best een afspraak via 09 342 29 20 of mailen naar onthaalSAC@zelzate.be

Voor dringende zaken en nieuwe dossiers kan je elke werkdag in de voormiddag van 9.00 tot 11.45 uur terecht bij de dienst intake. Je maakt hiervoor ook een afspraak.

Leefloon

Wanneer je voldoet aan een aantal voorwaarden en je hebt onvoldoende inkomen heb je recht op een leefloon. Het wordt toegekend wanneer jouw inkomen lager is dan de wettelijk vastgestelde bedragen. Het leefloon is een uitkering die een minimuminkomen waarborgt. De bedragen variëren naargelang je familiale situatie: ben je alleenstaande? Ben je een persoon met gezinslast?  Ben je samenwonende? De toekenning zal gebeuren na een sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker waarin bekeken wordt of je voldoet aan de wettelijke voorwaarden van het leefloon.

Financiële tussenkomst/toelagen 

Het OCMW kan jou ook een andere vorm van financiële tussenkomst toekennen: tussenkomst in huurwaarborg, medische kosten, verwarmingstoelage, éénmalige steun,... Afhankelijk van jouw situatie en de steun die wordt toegekend wordt deze steun door het OCMW ten laste genomen of dien je de steun (eventueel gespreid) terug te betalen.

Voorschotten 

Als je moet wachten op een sociale uitkering en ondertussen geen inkomsten hebt (ziekte, werkloosheid, pensioen, mindervalide,...) kan het OCMW je een voorschot toekennen. Het OCMW vraagt dan aan de betrokken instelling om de verleende voorschotten terug te betalen. 

Tewerkstelling 

Om een maximale integratie en participatie in het maatschappelijk leven te bewerkstelligen kan het OCMW jou helpen om een persoonlijk traject uit te stippelen naar tewerkstelling.  Het OCMW zal zorgen voor de nodige ondersteuning en mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring.  Eventueel kan er door het OCMW zelf een tewerkstelling worden aangeboden. Onder tewerkstelling wordt dan een volwaardige job verstaan waar alle regels van het arbeidsrecht op van toepassing zijn, inclusief de loonbeschermingsregels. Dit zorgt ervoor dat je werkervaring kan opdoen of volwaardige rechten op sociale uitkeringen kan verwerven.

Aanvragen Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Een maatschappelijk werker helpt jou bij het indienen van een aanvraag.

Aanvragen zorgbudget voor ouderen met zorgnood

Mensen die ouder zijn dan 65 jaar, hulpbehoevend zijn en een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor een zorgbudget voor ouderen met zorgnood (het vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). Een maatschappelijk werker helpt jou bij het indienen van een aanvraag.

Administratieve begeleiding

Ook voor ondersteuning bij de administratieve kant van het leven kan je op het OCMW beroep doen. En je kan er ook terecht voor de administratie inzake aanvraag mazoutpremie, aanvraag sociale voordelen zoals sociaal tarief telefoon en elektriciteit, aanvraag parkeerkaart, aanvraag studietoelagen,…

Ook voor ondersteuning bij andere zaken kan je terecht bij de sociale dienst.

OCMW Zelzate

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
WO
9:00 - 11:45
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

OCMW Zelzate is telefonisch enkel bereikbaar elke werkdag tussen 9.00 uur en 11.45 uur.
Voor een gesprek met een maatschappelijk werker dient er vooraf een AFSPRAAK gemaakt te worden.

Verklaring over cookies