Stedenbouwkundige vergunningen: welke en wanneer?

Goed geïnformeerd aan de slag

Vooraleer je werken overweegt aan, in of rond jouw woning is het raadzaam jou goed te informeren bij het gemeentebestuur op de dienst ruimte en wonen. De regelgeving is op bepaalde vlakken versoepeld. Dit kan de indruk wekken dat er slechts in uitzonderlijke gevallen nog een stedenbouwkundige vergunning nodig is, het tegendeel is waar!

Alles is afhankelijk van waar jouw woning gelegen is en welke werken je precies wenst uit te voeren. Win daarom tijdig advies in zodat je later niet geconfronteerd wordt met het indienen van een regularisatievergunning of erger nog een bouwmisdrijf.

De regel

Voor volgende zaken dien je in regel een vergunning aan te vragen:

1. De hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:
     a)   het optrekken of plaatsen van een constructie,
     b)   het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat,
     c)   het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie;

2. Met bomen begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3, §1 en §2, van het bosdecreet van 13 juni 1990 ontbossen, zoals vermeld in artikel 4, 15°, van dat decreet;

3. Bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van één meter hebben, en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in 2°,
   vellen;

4. Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven of uit te diepen waarbij de aard of de functie van
    het terrein wijzigt;

5. Een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor: 
    a)   het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval,
    b)   het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, 
    c)   het plaatsen van één of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt, in het bijzonder
         woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen en tenten, met uitzondering van het kamperen op een vergund of van
         vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van de decreet van 10 juli 2008 betreffende het
         toeristische logies;

6. De hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft
    aangemerkt;

7. Een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande wijzigen,
    ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer;

8. Recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of een zwembad.

 Wanneer je plannen hebt, kom je best meteen informeren zo weet je meteen wat de volgende stappen zijn in jouw project. Veelal gaan verbouwings- en andere werken gepaard met het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning. Je dient hiervoor al dan niet beroep te doen op een architect. Aan het loket stedenbouw kan je hieromtrent de nodige informatie ontvangen. 

De uitzondering

De Vlaamse regering heeft een aantal zaken uit de vergunningsplicht gesloten door het invoeren van meldingsplichtige werken en een aantal werken en handelingen onder strikte voorwaarden vrij te stellen van vergunningsplicht. Ook hier is het van belang informatie in te winnen om zeker te zijn dat aan elke voorwaarde voldaan is.

Meldingsplicht

Melding is mogelijk voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen. Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Dertig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan men met de werken beginnen.

Vrijstelling

Indien aan alle voorwaarden voldaan is zijn een aantal werken vrijgesteld van vergunningsplicht. Je hoeft dus geen dossier in te dienen bij het lokaal bestuur en je kan onmiddellijk starten met de werken.

Contact

Dienst Ruimte en Wonen
Grote Markt 1
9060 Zelzate
tel.: 09 353 42 70
email: stedenbouw@zelzate.be.

Verklaring over cookies