RUP Verblijfsrecreatie

Geplaatst op 10/06/2024

Ter inzage tot 9 augustus

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Verblijfsrecreatie

Het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur Zelzate maakt, overeenkomstig art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bekend dat een raadpleging wordt gehouden over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Verblijfsrecreatie'.

Met de opmaak van dit RUP wenst het lokaal bestuur Zelzate een kernversterkend beleid te voeren en de verweving van functies binnen het centrumgebied te versterken, dan wel te behouden. Het lokaal bestuur wil de positie van Zelzate en de link tussen de haven en de bebouwde kern verder te versterken alsook de verwevenheid van functies binnen de kern zelf. Zo functioneert de dorpskern van Zelzate o.m. als een aantrekkingspool voor verblijfs- en vergaderactiviteiten. Deze functies dragen bij tot de leefbaarheid, de aantrekkingskracht en de dynamiek in het centrum van Zelzate. Met dit RUP wil het lokaal bestuur inzetten op het behoud van grote verblijfsaccomodaties in het hart van de kern en hun functie te bestendigen.

De startnota ligt ter inzage voor alle belanghebbende vanaf 10 juni 2024 tot en met 9 augustus 2024, tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Zelzate, op de dienst Ruimte en Wonen, Milieu en Klimaat.

De startnota en procesnota is hier digitaal raadpleegbaar.

Opmerkingen en suggesties kunnen uiterlijk de laatste dag van de raadpleging worden toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs of per mail naar stedenbouw@zelzate.be met vermelding: Raadpleging startnota RUP Verblijfsrecreatie. Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

Participatiemoment

Op dinsdag 25 juni 2024 om 19.00 uur organiseert het lokaal bestuur een participatiemoment rond de startnota van het RUP 'Verblijfsrecreatie'. Deze vergadering gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies