RUP's en verordeningen in opmaak

RUP Verblijfsrecreatie

Het college van Burgemeester en Schepenen van het lokaal bestuur Zelzate maakt, overeenkomstig art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bekend dat een raadpleging wordt gehouden over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Verblijfsrecreatie'.

De startnota ligt ter inzage voor alle belanghebbende vanaf 10 juni 2024 tot en met 9 augustus 2024, tijdens de openingsuren in het gemeentehuis van Zelzate, op de dienst Ruimte en Wonen, Milieu en Klimaat.

Opmerkingen en suggesties kunnen uiterlijk de laatste dag van de raadpleging worden toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs of per mail naar stedenbouw@zelzate.be met vermelding: Raadpleging startnota RUP Verblijfsrecreatie. Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

Raadpleeg hier de procesnota en de startnota.

Op dinsdag 25 juni 2024 om 19.00 uur organiseert het lokaal bestuur een participatiemoment rond de startnota van het RUP 'Verblijfsrecreatie'. Deze vergadering gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.

RUP Kleiduifschietstand

Startnota RUP 'Kleiduifschietstand'

Op 17 december 2021 verleende het College van Burgemeester en Schepenen de gunning om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te maken. Vandaag is de huidige locatie en activiteit van de kleiduifschietstand in strijd met de voorschriften (koppelings – en bosgebied) van de huidige bestemming. Daar het lokaal bestuur de sport genegen is, is de opmaak van een RUP noodzakelijk zodat de kleiduifschietstand op een wettelijke manier in Zelzate kan blijven. Om de bestemming te wijzigen dient een verzoek tot delegatie en instemming verkregen te worden bij het gewest. Om het RUP op te stellen dient een administratief traject gevolgd te worden, inmiddels werd de startnota en procesnota opgemaakt, werden de adviezen ingewonnen en werd een publiek raadpleegmoment gehouden. Deze zaken worden in deze fase nu verwerkt tot een scopingnota die later in openbaar onderzoek zal gaan. Parallel wordt verder gewerkt aan het voorontwerp. De start- en procesnota kan je hier raadplegen: de startnota van het RUP “Kleiduifschietstand”.

Hier kan je het verslag en de presentatie bekijken van het infomoment.

Scopingnota RUP 'Kleiduifschietstand'

Ondertussen is de startnota verwerkt tot een scopingnota. Die kan je via deze link raadplegen. De scopingnota zal later in openbaar onderzoek gaan. Er is een tweede scopingnota beschikbaar: deze kan je hier raadplegen.

Finale scopingnota en procesnota RUP 'Kleiduifschietstand'

Hier kan je de finale scopingnota en procesnota raadplegen.

Ontwerp gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het verbod tot wijzigen van een bestaande sociale functie in een andere (hoofd)functie

Het lokaal bestuur Zelzate wenst binnen de woonkern Zelzate, zoals aangewezen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, sociale functies (functies met een maatschappelijk karakter, die betrekking hebben op de interactie tussen gebruikers binnen en buiten de gemeente, en die een infrastructurele en functionele verbinding leggen met de woonomgeving) te beschermen, omwille van de noodzakelijke levendigheid die zij binnen het centrum vrijwaren. De sociale functies binnen de woonkern vertonen een open karakter en dragen bij tot de leefbaarheid van in het centrum van Zelzate.

Gelet op de geringe ruimte binnen de woonkern dienen de zeldzame reeds bestaande sociale functies zoveel mogelijk behouden te blijven. Deze sociale functies versterken de sociale cohesie en maken van diversiteit een rijkdom. Om deze sociale functies te beschermen dringt de behoefte aan een ruimtelijke afweging via de omgevingsvergunning zich op.

Hier kan je de stedenbouwkundige verordening raadplegen.

Verklaring over cookies