Audio opnames gemeenteraad

Hier kan je de fragmentarische audio opname van de gemeenteraad vanaf de zitting van 25 maart 2019 beluisteren.

Zitting van 14 december 2020 

De vergadering van de gemeenteraad (en raad voor maatschappelijk welzijn) van 14 december 2020 werd gelivestreamd. Klik hier om de opname herbekijken. Mocht u erom gevraagd worden: het is niet nodig u in te loggen bij Youtube om te opname te kunnen bekijken.

Zitting van 30 november 2020

De vergadering van de gemeenteraad (en raad voor maatschappelijk welzijn) van 30 november 2020 werd gelivestreamd. Klik hier om de opname herbekijken. Mocht u erom gevraagd worden: het is niet nodig u in te loggen bij Youtube om te opname te kunnen bekijken.

Zitting van 26 oktober 2020

De vergadering van de gemeenteraad (en raad voor maatschappelijk welzijn) van 26 okteber 2020 werd gelivestreamd. Klik hier om de opname herbekijken. Mocht u erom gevraagd worden: het is niet nodig u in te loggen bij Youtube om te opname te kunnen bekijken.

Zitting van 28 september 2020 

De vergadering van de gemeenteraad (en raad voor maatschappelijk welzijn) van 28 september 2020 werd gelivestreamd. Klik hier om de opname herbekijken. Mocht u erom gevraagd worden: het is niet nodig u in te loggen bij Youtube om te opname te kunnen bekijken.

Zitting van 29 juni 2020 

In volgorde van behandeling:

Punt 1: Bekrachtigen besluit van de burgemeester d.d. 18 juni 2020 houdende fysieke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 29 juni 2020 achter gesloten deuren

Punt 20: Kennisname van wijziging van de samenstelling van de VLD-SD-fractie en aanstelling nieuw lid van de gemeentelijke commissie namens de VLD SD fractie (op verzoek van VLD-SD)

Punt 2: Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de vergadering van 25 mei 2020

Punt 3, 4 en 5:

Goedkeuring jaarrekening 2019 – gemeente Zelzate en OCMW Zelzate

Goedkeuring dotatie aan de hulpverleningszone centrum na budgetwijziging 2020

Aanpassing reglement verhuur gemeentelijke zalen en materialen – goedkeuring

Punt 6 en 7:

Principiële toestemming inzake het gebruik van mobiele ANPR camera’s in niet besloten plaatsen door politiezone regio Puyenbroeck

Goedkeuren erfdienstbaarheid aangaande wiekoverdraai windturbine aangevraagd door Jan De Nul en EDF Luminus

Punt 8 en 9:

Goedkeuring overeenkomst met Veneco inzake streeksamenwerking en streekontwikkeling in het Meetjesland 2020 – 2025 en bijhorende nota

Kennisgevingen en mededelingen 

Punt 10 en 11:

Discriminatie op de arbeids- en huurmarkt (op verzoek van Vlaams Belang)

Info omtrent concrete maatregelen die het gemeentebestuur zal nemen voor zowel burgers als de handel in Zelzate naar aanleiding van de coronacrisis (op verzoek van VLD-SD)

Punt 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 en 24:

Subsidies naar aanleiding van coronacrisis voor verenigingen (op verzoek van VLD-SD)

Optrekken gratis deel van het gebruik van het containerpark naar jaarlijks 700 kg en administratieve vereenvoudiging bij het gebruik maken van het containerpark (op verzoek van VLD-SD)

Snelheidslimiet in de Assenedesteenweg (op verzoek van VLD-SD)

Zelzate-Zuid (op verzoek van VLD-SD)

Signalisatie AED-toestellen (op verzoek van VLD-SD)

Signalisatie bedrijven in de KMO-zone Triphon (op verzoek van VLD-SD)

Schutterstoren (op verzoek van VLD-SD)

Stand van zaken betreffende de werken aan de R4 en E34 (op verzoek van VLD-SD)

Stand van zaken betreffende het plaatsen van mobiele zorgunits (op verzoek van VLD-SD)

Diefstal op de gemeentelijke begraafplaats (op verzoek van VLD-SD)

Hervorming Grote Markt (op verzoek van VLD-SD)

Maatregelen tegen hoge snelheden in de Koning Albertlaan, Denderdreve, Koningin Astridlaan en Tunnellaan (op verzoek van VLD-SD)

Zitting van 25 mei 2020 

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 13 mei 2020 houdende de organisatie van de vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 25 mei 2020 via videoconferentie. Ook van deze vergadering werd een zittingsverslag (woordelijk verslag) opgesteld. U kan dat hier nalezen. 

Zitting van 27 april 2020 

In uitvoering van het besluit van de burgemeester d.d. 16 april 2020 en met akkoord van een meerderheid van de raadsleden verliep deze zitting via een e-mailprocedure. Het maken van een audio-opname was hierbij niet mogelijk, waardoor er een zittingsverslag (woordelijk verslag) werd opgesteld dat u hier kan nalezen. 

Zitting van 2 maart 2020

 1. Goedkeuren notulen van de openbare zitting van 27 januari 2020.
 2. Goedkeuren van de aangepaste notulen van de openbare zitting van 30 december 2020
 3. Goedkeuren van de deontologische code voor lokale mandatarissen
 4. Verlengen van de samenwerking met Logo Gezond+ vzw voor de duur van 3 jaar.
 5. Ondertekenen kaderovereenkomst Fluvius Antwerpen inzake duurzame gebouwen
 6. Ondertekenen van “het Bomencharter
 7. Aanpassing aan diverse politiereglementen inzake dierenwelzijn
 8. Goedkeuren erfdienstbaarheid aangaande wiekoverdraai windturbine aangevraagd door Jan De Nul en EDF Luminus (deel 1, 2 en 3
 9. Vaststellen van het advies omtrent archeologische ensembles gevonden op het grondgebied van Zelzate
 10. Goedkeuren van de aanpassingen aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake:
  1. Assenedesteenweg 104 - verlengen fietspad
  2. Koningin Astridlaan 1 - parkeren met tijdsbeperking
  3. Pierets-De Colvenaerplein - parkeren met tijdsbeperking
 11. Goedkeuren van het voorstel om een onderscheidingsteken voor de titularis van het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad te voorzien
 12. Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Eurohal
 13. Goedkeuren van de statuten, huishoudelijke reglement en afsprakennota van de adviesraad dierenwelzijn
 14. Aanduiden van de politieke vertegenwoordigers in de adviesraad dierenwelzijn (dit punt werd verdaagd naar geheime zitting)
 15. Goedkeuren van het gewijzigd huishoudelijk reglement van de sportraad
 16. Principebeslissing om bij de toekenning van nieuwe straatnamen de namen van Magdalena Kintziger en Rita Gorr te gebruiken. 
 17. Mededelingen en kennisgevingen
 18. Bouw van 2 windturbines op de terreinen van Jan De Nul – wijziging van het negatief advies van de omgevingsvergunning van het vorig college naar een positief advies door het sp.a-PVDA-college – bespreking – aanvullende informatie voor de raadsleden (namens N-VA) (behandeld bij punt 8)
 19. Motie voor het behoud van de subsidies voor de treinverbinding Gent Dampoort – Zelzate - Terneuzen (spoorlijn 204) (namens sp.a)
 20. Oproep tot prioritair investeren in de spoorlijn 204 (namens N-VA)
 21. Mobiele zorgwoningen (namens VLD-SD)

Zitting van 27 januari 2020 

 1. Huldiging laureaat van de arbeid 
 2. Wijziging datum volgende gemeenteraadszitting
 3. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 30 december 2019
 4. Goedkeuren van de toetreding tot Regionaal Landschap Meetjesland
 5. Aanduiden van de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Regionaal Landschap Meetjesland
 6. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst gemeenschappelijk beheer koppelingsgebieden in het kader van Project Gentse Kanaalzone
 7. Kennisname van het evaluatieverslag van de welzijnsvereniging Audio
 8. Mededelingen en kennisgevingen (zie vorig punt)
 9. Voorzien van extra verlichting bij gevaarlijke oversteekpunten (VLD-SD)
 10. Aankomende rioleringswerken van de Oudeburgse Sluis Zelzate en Wachtebeke (VLD-SD)
 11. Zelzate Zuid (VLD-SD)

Zitting van 30 december 2019

 1. Aanvaarden van een schenking aan het gemeentebestuur
 2. Vaststellen premies n.a.v. dienstjaren en pensionering
 3. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 25 november 2019
 4. Budgetwijziging 2019/2 GEMEENTE
 5. Hernieuwing belastingreglementen voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 DEEL 1 / DEEL 2
 • Aanrekening kosten betalingsherinneringen
 • Belasting op banken- en financieringsinstellingen
 • Belasting op de eerste aanleg van voetpaden en opritten
 • Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten
 • Belasting op drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur
 • Belasting op drijfkracht
 • Belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit
 • Belasting op het oneigenlijk gebruik van het openbaar domein
 • Belasting op inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden
 • Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden
 • Belasting op nachtwinkels
 • Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen
 • Belasting op tweede verblijven
 • Belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg
 • Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen
 • Belasting op bedrijven
 • Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen en kamerwoningen
 • Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/rommelmarkten/kermissen,…
 • Contante belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein door verhuisliften, containers, werfwagens, kranen, stapelplaatsen voor bouwmaterialen, enz.
 • Contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken
 • Huisvuilgerelateerde belastingen
 • Milieubelasting
 • Opcentiemen door Vlaams gewest geheven belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing
 • Personenbelasting
 • Retributie afgifte P+MD-zakken
 • Retributie op het ambtelijk weghalen door of in opdracht van de gemeente van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten
 • Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats
 • Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
 • Toelagereglement diftar
 • Vervoer van personen met een politievoertuig – combitaks
 1. Goedkeuren organogram en personeelsformatie
 2. Goedkeuren meerjarenplanning 2020 – 2025 deel GEMEENTE
 3. Goedkeuren meerjarenplanning 2020-2025 deel OCMW waardoor het meerjarenplan in zijn geheel wordt geacht definitief vastgesteld te zijn
 4. Overheidsopdrachten nominatief toevertouwen aan college
 5. Goedkeuren van de gewijzigde dotatie aan de Hulpverleningszone Centrum
 6. Goedkeuren van meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Laurentius
 7. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen energiehuis Veneco, gemeente Zelzate en SOM vzw
 8. Goedkeuren van de samenwerkingsafspraken tussen GBS De Krekel en het intergemeentelijk CLB van de stad Gent
 9. Goedkeuren convenant/samenwerkingsovereenkomst met Uit de Marge
 10. Goedkeuren convenant/samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw
 11. Goedkeuren van de afsprakennota betreffende de samenwerking en de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone
 12. Goedkeuren overeenkomst met bpost voor het versturen van postpakketten in het kader van Interbibliothecair Leenverkeer
 13. Goedkeuren overeenkomst betreffende de toepassing “Bieblo” van vzw Cultuurconnect: een intuïtief spel dat kinderen tussen 6 en 11 boeken aanreikt die aansluiten bij hun interesses en leeftijd
 14. Goedkeuren van het tentoonstellingsreglement voor tentoonstellingen in de openbare bibliotheek
 15. Goedkeuren erfdienstbaarheid aangaande wiekoverdraai windturbine aangevraagd door Jan De Nul en EDF Luminus
 16. Goedkeuren van de verlenging/doorstart van de projectvereniging COMEET en statutenwijziging
 17. Kennisname ontslag Martin Acke als lid van de raad van bestuur van COMEET en aanduiden nieuw lid van de raad van bestuur
 18. Eigendomsoverdracht wegenis “Trekweg”
 19. Vaststellen van de definitieve straatnaam voor de verkaveling ten zuiden van de Groenstraat en de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a
 20. Advies van de gemeenteraad aangaande de plaatsing en het gebruik van tijdelijke ‘verplaatsbare’ vaste bewakingscamera’s op openbaar domein, goedkeuren van het reglement en het samenwerkingsprotocol
 21. Kennisgevingen

 

OCMW-raad: openbare zitting

Zitting van 25 november 2019 

https://www.zelzate.be/data/content/file/gemeente-openbaar.mp3

Zitting van 21 oktober 2019 

 1. Aanstelling en beëdiging van gemeenteraadslid Patricia Joosten / wijziging rangorde gemeenteraad.
 2. Vervanging van Matthias Cassier in diverse organen.
 3. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 23 september 2019
 4. Verkiezen vertegenwoordiger in raad van bestuur en algemene vergadering van vzw Watersportvereniging
 5. Voorlopige vaststelling van de naam Spoorwegstraat als straatnaam voor de verkaveling ten zuiden van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a, met inbegrip van de woningen Groenstraat 61 t.e.m. 65a
 6. Goedkeuren exploitatie – en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 voor de Hulpverleningszone Centrum
 7. Goedkeuren thesauriebewijzenprogramma voor eventuele financiering en verwerving van Strategische Participaties door cvba Zefier
 8. Participatie bij hernieuwbare energiebronnen en omgevingsenerige
 9. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst project 23.156: collector Cornilstraat - Kleistraat/O218124: Sint-Franciesdijk, Blaarstraat, Cornilstraat (Wachtebeke) en Oudenburgse Sluis, Sint-Franciesdijk (Zelzate) tussen gemeente Wachtebeke, Aquafin NV, TMVW en gemeente Zelzate
 10. Advies over ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘R4-Knoop Wachtebeke’
 11. Toetreding tot opdrachtencentrale Provincie Oost-Vlaanderen voor aankoop van 'Raamcontract multifunctionals en beheersysteem'.
 12. Mededelingen / kennisgevingen
 13. Flankerende maatregelen bij de renovatie van het busstation van De Lijn (N-VA)
 14. Reclameborden middenberm kruispunt Assenedesteenweg en middenberm oprit – afrit gewestweg Zelzate brug (VLD-SD)
 15. Stand van zaken Zelzate – Zuid (VLD-SD)
 16. Afsluiting R4 – Stoepe (VLD-SD)
 17. Leefbaarheid Groenplein (VLD-SD) (idem punt 19)
 18. Vragen rond het circus op het Groenplein (VLD-SD)
 19. Aansluiten van de camera’s op het net naar aanleiding van de sfeer op het Groenplein (VLD-SD)
 20. Wegversmallingen in de Denderdreve (VLD-SD)
 21. Ongewenste gevolgen van de verhuis van de ambulancedienst van Zelzate naar Wachtebeke (N-VA)

Zitting 23 september 2019 

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 24 juni 2019
 2. Jaarrekening 2018 GEMEENTE – rechtzetting schema’s
 3. Jaarrekening 2018 OCMW – rechtzetting schema’s
 4. Budgetwijziging 2019/1 GEMEENTE – goedkeuring
 5. Budgetwijziging 2019/1 OCMW – goedkeuring
 6. Zefier - thesauriebewijzenprogramma - garantieverklaring door de gemeenten
 7.  Intergemeentelijke Samenwerking Wonen
  1. Goedkeuring statuten interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Wachtebeke en Zelzate en goedkeuring subsidieaanvraag intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Wachtebeke – Zelzate
  2. Aanduiden bestuurder in de interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in Wachtebeke en Zelzate
 8. Aanduiden vervanger Steven De Vuyst als lid van Raad van Bestuur IDM
 9. Rangorde gemeenteraadsleden – rechtzetting
 10. Overeenkomst met Reprobel m.b.t. reproducties op papier, fotokopieën en prints – vernieuwde overeenkomst voor gemeente-administratie
 11. Wijzigen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en OCMW-raad mbt de gemeenteraadscommissie
 12. Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Eurohal
 13. Overeenkomst tussen gemeentebestuur Zelzate en TC Zelzate – aanpassing naar aanleiding van vraag tot plaatsen terrasoverkapping door TC Zelzate
 14. Overdracht wegenis Groenstraat 105 (fam. Van de Wallestraat) – verkaveling cvba Wonen
 15. Vernieuwen samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Zelzate en SOM vzw inzake de uitvoering van huishoudelijke energiescans bij kwetsbare gezinnen en het projectpromotorschap van sociale energie-efficiëntie door Woonwijzer
 16. Onderwijs – goedkeuring afsprakenboekje en schoolreglement GBS ‘De Krekel’ -  schooljaar 2019-2020
 17. Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek – goedkeuring
 18. Goedkeuring afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
 19. Kennisgevingen en mededelingen

Zitting 24 juni 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren.

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 27 mei 2019
 2. Jaarrekening 2018 
  1. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van de gemeente Zelzate
  2. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van OCMW Zelzate
 3. Algemene vergadering aandeelhouders North Sea Port SE van 28 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 4. Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone (Provag) – goedkeuren statutenwijziging en huishoudelijk reglement
 5. Hulpverleningszone Centrum – goedkeuring aan de dotatie na budgetwijziging 2019
 6.  Welzijnsvereniging Audio
  1. Kennisname van de jaarrekening 2018
  2. Goedkeuring hechten aan de toetreding van elf lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de vereniging
 7. Toetreding tot de intergemeentelijke handhavingscel van Veneco die de gemeente ondersteunt bij bouw- en milieumisdrijven
 8. Verlenging concessie broodjeszaak en omschakeling naar frituur – aanpassen concessieovereenkomst
 9. Belasting betreffende de contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken - intrekken gemeenteraadsbeslissing dd. 29 april 2019 en nemen nieuwe beslissing inzake aanpassing bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning
 10. Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats – hernieuwing
 11. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing   naar aanleiding van diverse verkeersmaatregelen om wild parkeren tegen te gaan 
 12. Reorganisatie van het marktplein
  1. Goedkeuren nieuw marktplan  
  2. Goedkeuren aanpassingen aan het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten
  3. Goedkeuren aanpassingen aan het belastingreglement betreffende de contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten
 13. Goedkeuren aanpassingen aan het organiek reglement betreffende de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek
 14. Mededelingen / kennisgevingen
 15. Parkeerproblematiek in het centrum wegens lang parkeren (op verzoek van raadslid Marleen Maenhout, VLD-SD)
 16. Stand van zaken betreffende brugdagen voor het personeel (op verzoek van raadslid Matthias Cassier, SP.A)

Zitting 27 mei 2019 

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren.

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 29 april 2019
 2. Veneco – jaarvergadering van 20 juni 2019 – goedkeuring dagorde en mandatering vertegenwoordiger
 3. IDM – algemene vergadering van 21 juni 2019 – goedkeuren dagorde
 4. TMVW ov – algemene jaarvergadering van 21 juni 2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
 5. Fluvius Antwerpen – algemene vergadering tevens de jaarvergadering 26 juni 2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
 6. IDM – buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
 7. Vernieuwde overeenkomst met Reprobel voor de regeling van de kopieerrechten betreffende de openbare bibliotheek – goedkeuring
 8. Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de openbare weg - aanpassing
 9. Gemeentelijke visvijver:
  1. Goedkeuren overeenkomst tussen gemeentebestuur en café Mondial voor de verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de gemeentelijke visvijver
  2. Goedkeuren overeenkomst tussen gemeentebestuur en hengelsportzaak Het Loze Vissertje voor de verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de gemeentelijke visvijver
  3. Goedkeuren politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate
 10. Milieuraad – statutenwijziging
 11. Jeugdraad – Statutenwijziging
 12. Vraag tot verduidelijking van de beslissing van het college om de huis aan huis ophalen van grof huisvuil niet goed te keuren zoals gevraagd  door de intercommunale IDM (namens raadslid Marleen Maenhout)
 13. Vraag betreffende vuilbakjes op de markt in het Paasweekend (namens raadslid Marleen Maenhout)
 14. Mededelingen / kennisgevingen

Zitting 29 april 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren. 

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 25 maart 2019
 2. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging – algemene vergadering van 23 mei 2019 – goedkeurende dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 3. TMVS dv – buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 4.  IGS Westlede – algemene vergadering van 5 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 5. Zefier cvba – jaarvergadering van 13 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 6. Centrum voor informatica (Cevi vzw) – statutaire algemene vergadering van 17 mei 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 7. Fineg NV – algemene vergadering van 14 mei 2018 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 8. Overdracht concessie broodjeszaak op Grote Markt
 9. Toelagereglement betreffende asbestplatenzakken – goedkeuring
 10. Belastingreglement betreffende de contante belasting op de afgifte van getuigdschriften of andere stukken - aanpassing bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning 
 11. Aankoop vijf laptops en toebehoren - goedkeuren lastvoorwaarden en gunning 
 12. Toetreding tot de opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren voor aankoop van IT-hardware - goedkeuring
 13. Toetreding tot de ICT-opdrachtencentrale stad Brugge - goedkeuring 
 14. Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten - goedkeuring 
 15. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend voor de algemene vergadering van Medov vzw 
 16. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 
  1. goedkeuren aanpassing aan de overeenkomst betreffende oprichting (statuten) en het huishoudelijk reglement 
  2. afvaardiging in het beheerscomité 
 17. Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate – statutenwijziging
 18. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing ​
 19. Verkavelingsakte Triphon Bedrijvenpark
 20. Mededelingen / kennisgevingen

Zitting 25 maart 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren. 

 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 25 februari 2019
 2. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 3. Kennisname van het OCMW-budget 2019.
 4. Samenstelling van de gemeenteraadscommissie op basis van de ingediende voordrachten en verkiezing van een voorzitter uit de leden van de gemeenteraadscommissie.
 5. De verkiezing van één gemeenteraadslid en indien mogelijk één plaatsvervanger per in de gemeenteraad zetelende fractie als adviserend lid in de gemeentelijke begeleidingscommissie (“GBC”)
 6. Beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
 7. Goedkeuring hechten aan de gewijzigde statuten van Welzijnsvereniging Audio
 8. Goedkeuring hechten aan de statuten van de adviesraad economie
 9. Goedkeuring hechten aan de verwerkersovereenkomst betreffende het Provinciaal Bibliotheeksysteem
 10. Goedkeuring hechten aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de functionele fietsrouteplanner
 11. Goedkeuring hechten aan de gebruiksovereenkomst met DG Digitale Transformatie
 12. Goedkeuring hechten aan het reglement en de vooropgestelde timing betreffende het organiseren van een Kindergemeenteraad in Zelzate
 13. Goedkeuring hechten aan het politiereglement houdende losloopweides op het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Zelzate.
 14. Goedkeuring hechten aan de zaak van de wegen betreffende Rusthuislaan
 15. Goedkeuring hechten aan de wijzigingen in de algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop van gemeentelijke gronden voor particuliere woningbouw
 16. Verkiezing van gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering van North Sea Port NV
 17. Standpunt innemen met betrekking tot de Algemene Vergadering van North Sea Port NV die zal doorgaan op 18 april 2019.
 18. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke organen van cvba Wonen
 19. Verkiezing van de vertegenwoordiging in Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
 20. Intrekken van het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in Provag en nieuwe verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging.
 21. Retributie op de PMD-zakken
 22. Kennisgevingen
 23. Tweede personeelslid archief gemeente/OCMW (VLD-SD)
 24. Stand van zaken Zelzate Zuid (VLD-SD)
 25. Wegversmallingen in de Denderdreve (VLD-SD)
 26. Afschaffen vuurwerk ter bescherming van dieren (VLD-SD)
 27. Bankautomaat in Zelzate-West (VLD-SD)
 28. Buitengewone algemene vergadering Fineg nv dd. 10 april 2019 – goed – of afkeuren van de statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordiger

 

 

Verklaring over cookies