Audio opnames gemeenteraad

Hier kan je de fragmentarische audio opname van de gemeenteraad vanaf de zitting van 25 maart 2019 beluisteren.

Zitting 24 juni 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren.

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 27 mei 2019
 2. Jaarrekening 2018 
  1. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van de gemeente Zelzate
  2. Goedkeuren van de jaarrekening 2018 van OCMW Zelzate
 3. Algemene vergadering aandeelhouders North Sea Port SE van 28 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 4. Projectvereniging voor Aanvullend Grondbeleid in de Gentse Kanaalzone (Provag) – goedkeuren statutenwijziging en huishoudelijk reglement
 5. Hulpverleningszone Centrum – goedkeuring aan de dotatie na budgetwijziging 2019
 6.  Welzijnsvereniging Audio
  1. Kennisname van de jaarrekening 2018
  2. Goedkeuring hechten aan de toetreding van elf lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de vereniging
 7. Toetreding tot de intergemeentelijke handhavingscel van Veneco die de gemeente ondersteunt bij bouw- en milieumisdrijven
 8. Verlenging concessie broodjeszaak en omschakeling naar frituur – aanpassen concessieovereenkomst
 9. Belasting betreffende de contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken - intrekken gemeenteraadsbeslissing dd. 29 april 2019 en nemen nieuwe beslissing inzake aanpassing bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning
 10. Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats – hernieuwing
 11. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing   naar aanleiding van diverse verkeersmaatregelen om wild parkeren tegen te gaan 
 12. Reorganisatie van het marktplein
  1. Goedkeuren nieuw marktplan  
  2. Goedkeuren aanpassingen aan het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten
  3. Goedkeuren aanpassingen aan het belastingreglement betreffende de contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten
 13. Goedkeuren aanpassingen aan het organiek reglement betreffende de beheerraad van de plaatselijke openbare bibliotheek
 14. Mededelingen / kennisgevingen
 15. Parkeerproblematiek in het centrum wegens lang parkeren (op verzoek van raadslid Marleen Maenhout, VLD-SD)
 16. Stand van zaken betreffende brugdagen voor het personeel (op verzoek van raadslid Matthias Cassier, SP.A)

Zitting 27 mei 2019 

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren.

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 29 april 2019
 2. Veneco – jaarvergadering van 20 juni 2019 – goedkeuring dagorde en mandatering vertegenwoordiger
 3. IDM – algemene vergadering van 21 juni 2019 – goedkeuren dagorde
 4. TMVW ov – algemene jaarvergadering van 21 juni 2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
 5. Fluvius Antwerpen – algemene vergadering tevens de jaarvergadering 26 juni 2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
 6. IDM – buitengewone algemene vergadering van 23 oktober 2019 – goedkeuring agenda en mandatering vertegenwoordiger
 7. Vernieuwde overeenkomst met Reprobel voor de regeling van de kopieerrechten betreffende de openbare bibliotheek – goedkeuring
 8. Belasting op de eerste aanleg van trottoirs en opritten behorende tot de openbare weg - aanpassing
 9. Gemeentelijke visvijver:
  1. Goedkeuren overeenkomst tussen gemeentebestuur en café Mondial voor de verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de gemeentelijke visvijver
  2. Goedkeuren overeenkomst tussen gemeentebestuur en hengelsportzaak Het Loze Vissertje voor de verkoop van visvergunningen die het recht geven om te vissen op de gemeentelijke visvijver
  3. Goedkeuren politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver te Zelzate
 10. Milieuraad – statutenwijziging
 11. Jeugdraad – Statutenwijziging
 12. Vraag tot verduidelijking van de beslissing van het college om de huis aan huis ophalen van grof huisvuil niet goed te keuren zoals gevraagd  door de intercommunale IDM (namens raadslid Marleen Maenhout)
 13. Vraag betreffende vuilbakjes op de markt in het Paasweekend (namens raadslid Marleen Maenhout)
 14. Mededelingen / kennisgevingen

Zitting 29 april 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren. 

 1. Goedkeuren van de notulen van de openbare zitting van 25 maart 2019
 2. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging – algemene vergadering van 23 mei 2019 – goedkeurende dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 3. TMVS dv – buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 4.  IGS Westlede – algemene vergadering van 5 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 5. Zefier cvba – jaarvergadering van 13 juni 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 6. Centrum voor informatica (Cevi vzw) – statutaire algemene vergadering van 17 mei 2019 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 7. Fineg NV – algemene vergadering van 14 mei 2018 – goedkeuren dagorde en vaststellen mandaat vertegenwoordiger
 8. Overdracht concessie broodjeszaak op Grote Markt
 9. Toelagereglement betreffende asbestplatenzakken – goedkeuring
 10. Belastingreglement betreffende de contante belasting op de afgifte van getuigdschriften of andere stukken - aanpassing bedrag van de belasting op de afgifte van een dagvisvergunning 
 11. Aankoop vijf laptops en toebehoren - goedkeuren lastvoorwaarden en gunning 
 12. Toetreding tot de opdrachtencentrale gemeente Houthalen-Helchteren voor aankoop van IT-hardware - goedkeuring
 13. Toetreding tot de ICT-opdrachtencentrale stad Brugge - goedkeuring 
 14. Toetreding tot de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten - goedkeuring 
 15. Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend voor de algemene vergadering van Medov vzw 
 16. Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst 
  1. goedkeuren aanpassing aan de overeenkomst betreffende oprichting (statuten) en het huishoudelijk reglement 
  2. afvaardiging in het beheerscomité 
 17. Gemeentelijk verbroederingscomité Zelzate – statutenwijziging
 18. Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer – aanpassing ​
 19. Verkavelingsakte Triphon Bedrijvenpark
 20. Mededelingen / kennisgevingen

Zitting 25 maart 2019

Klik op het agendapunt dat je wil beluisteren. 

 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 25 februari 2019
 2. Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
 3. Kennisname van het OCMW-budget 2019.
 4. Samenstelling van de gemeenteraadscommissie op basis van de ingediende voordrachten en verkiezing van een voorzitter uit de leden van de gemeenteraadscommissie.
 5. De verkiezing van één gemeenteraadslid en indien mogelijk één plaatsvervanger per in de gemeenteraad zetelende fractie als adviserend lid in de gemeentelijke begeleidingscommissie (“GBC”)
 6. Beslissen welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)
 7. Goedkeuring hechten aan de gewijzigde statuten van Welzijnsvereniging Audio
 8. Goedkeuring hechten aan de statuten van de adviesraad economie
 9. Goedkeuring hechten aan de verwerkersovereenkomst betreffende het Provinciaal Bibliotheeksysteem
 10. Goedkeuring hechten aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de functionele fietsrouteplanner
 11. Goedkeuring hechten aan de gebruiksovereenkomst met DG Digitale Transformatie
 12. Goedkeuring hechten aan het reglement en de vooropgestelde timing betreffende het organiseren van een Kindergemeenteraad in Zelzate
 13. Goedkeuring hechten aan het politiereglement houdende losloopweides op het openbaar domein op het grondgebied van de gemeente Zelzate.
 14. Goedkeuring hechten aan de zaak van de wegen betreffende Rusthuislaan
 15. Goedkeuring hechten aan de wijzigingen in de algemene verkoopsvoorwaarden voor verkoop van gemeentelijke gronden voor particuliere woningbouw
 16. Verkiezing van gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene vergadering van North Sea Port NV
 17. Standpunt innemen met betrekking tot de Algemene Vergadering van North Sea Port NV die zal doorgaan op 18 april 2019.
 18. Verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in de bestuurlijke organen van cvba Wonen
 19. Verkiezing van de vertegenwoordiging in Toerisme Oost-Vlaanderen vzw
 20. Intrekken van het gemeenteraadsbesluit dd. 25 februari 2019 houdende de verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging in Provag en nieuwe verkiezing van de gemeentelijke vertegenwoordiging.
 21. Retributie op de PMD-zakken
 22. Kennisgevingen
 23. Tweede personeelslid archief gemeente/OCMW (VLD-SD)
 24. Stand van zaken Zelzate Zuid (VLD-SD)
 25. Wegversmallingen in de Denderdreve (VLD-SD)
 26. Afschaffen vuurwerk ter bescherming van dieren (VLD-SD)
 27. Bankautomaat in Zelzate-West (VLD-SD)
 28. Buitengewone algemene vergadering Fineg nv dd. 10 april 2019 – goed – of afkeuren van de statutenwijziging en vaststellen mandaat vertegenwoordiger

 

 

Verklaring over cookies