HET GEMEENTEBESTUUR VAN ZELZATE

Onze gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, kortweg het schepencollege. Elke zes jaar kiezen onze inwoners een nieuw gemeentebestuur.

Hieronder kan je meer lezen over:

 • gemeenteraad: met samenstelling van de raad, agenda‘s en verslagen en diverse documenten
 • college van burgemeester en schepenen: hier worden de burgemeester en de vier schepenen voorgesteld en vindt u diverse documenten waaronder de lijst met collegebesluiten
 • burgemeester: hier vind je meer informatie over de burgemeester en kunt u de lijst met besluiten van de burgemeester raadplegen
 • adviesraden: hier wordt dieper ingegaan op alle adviesraden van de gemeente
 • beleidsdocumenten: een opsomming van enkele belangrijke beleidsdocumenten
 • inzage in bestuursdocumenten: meer info over de openbaarheid van bestuur
 • budget: hier wordt het budget, met andere woorden de financiële kant van de gemeente toegelicht
 • jaarrekening: hier kan je de jaarrekening raadplegen
 • politieraad: wat doet de politieraad en wie maakt er deel van uit?

HET OCMW VAN ZELZATE

Ons OCMW wordt bestuurd door de OCMW-raad, het vast bureau en het bijzonder comité voor sociale dienst (= BCSD).

Vast bureau:

Samenstelling:

 • Brent Meuleman - voorzitter vast bureau - Vooruit
 • Geert Asman - PVDA+ (verhinderd wegens ziekte) sinds 14 juni 2021 vervangen door Dirk Goemaere en dit t.e.m. 31 december 2021
 • Isabel Dellaert - Vooruit
 • Luc Van Waesberghe - Vooruit
 • Steven De Vuyst - PVDA+

Ook de wnd. algemeen directeur is bij de vergaderingen aanwezig.

Door de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bestaat het vast bureau sinds 2019 uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen.

Het Vast Bureau telt 5 leden, de voorzitter inbegrepen, en behartigt de zaken van dagelijks bestuur en de dagelijkse werking van het OCMW. Het Vast Bureau beslist oa over interne organisatie en werking van de interne diensten van OCMW, voorbereiding en opvolging van de organisatiebeheer en -beheersing, goedkeuren van de te betalen bedragen van het exploitatiebudget, bepaalde gunningen, personeelszaken, verlofregelingen, loopbaan- en prestatievermindering en afwezigheid, aanstellingen, het aanvaarden van stagedoende leerlingen en studenten, overplaatsingen van personeelsleden, …

De OCMW-raad: 

Samenstelling:

Vooruit: 7 raadsleden

PVDA+: 6 raadsleden

VLD-SD: 6 raadsleden

ONAFHANKELIJK: 1 raadslid

Zelzate Positief: 1 raadslid

N-VA: 1 raadslid

VLAAMS BELANG: 1 raadslid

De OCMW-raadsleden zijn van rechtswege verkozen doordat ze verkozen werden als gemeenteraadsleden.

De OCMW-raad is het hoogste beslissingsniveau bij het OCMW van Zelzate. De OCMW-raad stelt het algemene beleid vast voor het OCMW van Zelzate en vervult de wetgevende taken van het OCMW. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare budget, een debat over het personeelsbeleid,… De OCMW-vergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat. Op deze site verneemt u wanneer de raad vergadert, welke zaken er op de vergadering besproken worden en welke beslissingen er uiteindelijk genomen zijn.

De OCMW-raad houdt zich echter niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in de gemeente, dat is de taak van het vast bureau. De OCMW-raad kan het vast bureau wel controleren bij het uitvoeren van het dagelijks beleid.

Bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)

Dit comité komt geregeld bijeen om de beslissingen te nemen over de sociale dienstverlening. De maatschappelijk werkers brengen de voorstellen aan in het bijzonder comité.

Leden:

 • Geert Asman - voorzitter BCSD - PVDA+
 • Gino D'Haene - Vooruit
 • Gino Gerres - Vooruit
 • Frank Bruggeman - VLD-sd
 • Filip Bruggheman - VLD-sd
 • Karel Van Bever - PVDA+
 • Maureen Tollenaere - PVDA+

Ook de wnd. algemeen directeur of een door hem aangeduid personeelslid is bij de vergaderingen aanwezig.

Verklaring over cookies