Burgemeester

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente. Hij is ook de vertegenwoordiger van de regering. 

De burgemeester van gemeente Zelzate is Brent Meuleman.

Tel: 09 353 42 30 (secretariaat)

e-mail: brent.meuleman@zelzate.be

In de Vlaamse gemeenten benoemt de Vlaamse Regering de burgemeester uit de verkozen gemeenteraadsleden met de Belgische nationaliteit. Daarnaast is een benoeming buiten de raad ook mogelijk. De bevoegdheden van de burgemeester zijn divers.

In Zelzate is de burgemeester bevoegd voor: burgerlijke stand, veiligheid, brandweer, personeelsbeleid, algemene zaken, communicatie, haven, intergemeentelijke samenwerking en wijkwerking.

Als vertegenwoordiger van de regering is hij belast met de uitvoering van de wetten, decreten, verordeningen en besluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij dit uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester is hoofd en verantwoordelijke overheid van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.

De burgemeester is daarbij belast met de uitvoering van:

  • politiewetten;
  • politiedecreten;
  • politieordonnanties;
  • politieverordeningen;
  • politiebesluiten.

Hij kan bij een ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde en wanneer de middelen van de lokale politie ontoereikend zijn, de federale politie of het leger vorderen.

Als eerste gemeentelijke mandataris heeft de burgemeester een aantal individuele bevoegdheden:

  • hij is van rechtswege voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau;
  • hij ondertekent de briefwisseling van de gemeente en de reglementen en verordeningen van hemzelf en van het college;
  • hij is verantwoordelijk voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van hemzelf op de gemeentelijke webtoepassing;
  • hij is ambtenaar van de burgerlijke stand (enkel wanneer hij verhinderd is of de wens uitdrukt die taak niet te vervullen, kan het college deze taak aan een schepen opdragen).

Besluitenlijst burgemeestersbesluiten

Bij de installatie van het nieuw bestuur trad er een nieuw decreet in werking voor Zelzate: het decreet lokaal bestuur. Dat decreet verplicht het lokaal bestuur om alle burgemeestersbesluiten in een lijst met beknopte samenvatting op de website te publiceren. Deze lijst kunt u hier raadplegen:

https://lblod.zelzate.be/LBLODWeb

 

Klacht indienen

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen de beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de burgemeester
Tel.: 09 353 42 30
Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur.  

 

Verklaring over cookies