Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro)

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening (ook wel ’nieuw decreet op de ruimtelijke ordening‘ genoemd).

De voornaamste opdrachten hebben te maken met planning zoals

  • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook de secretaris en de schepen van ruimtelijke ordening zijn op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Hun benoeming werd voor advies doorgestuurd aan de Bestendige Deputatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

EFFECTIEVEN  
Eric Lefebure Voorzitter/deskundige
Anne Bunneghem secretaris
DESKUNDIGEN  
Mita De Baere  
deskundige
Ennio Buysse deskundige
Karel D'Aubioul deskundige
MAATSCH. GELEDINGEN  
Mia De Schrijver Unizo
Ria Wauters Vlaams Agrarisch Centrum
Rik De Bruyne  Zwarte Sluispolder
Lucien De Block Polder Moervaart en Zuidlede
Katrien Neyt ABVV O-Vl
Jonas Wielandt Give it Back
PLAATSVERVANGERS  
Peter Van Driessche Plaatsverv. deskundige
Bruno Minnebo plaatsverv. deskundige
Anton Sintobin plaatsverv. deskundige
Evelien Verhulst Unizo
Yvan Van De Velde Vlaams Agrarisch Centrum
Michel De Smet Zwarte Sluispolder
Marcel Claeyssens Polder Moervaart en Zuidlede
Dirk Meuleman ABVV
Giovanni Boute Give it Back

 

Vergaderingen

De commissie vergadert minstens twee maal per jaar. De zittingen van de Gecoro zijn in principe niet openbaar tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen. Dit om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen. De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.

Verklaring over cookies