Jaarrekening

Het decreet lokaal bestuur bepaalt in de artikel 260 dat, nadat de rekeningen van de boekhouding, vermeld in artikel 253, in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

 

jaarrekening 2018 - vastgesteld in de gemeenteraad van 24 juni 2019 en 23 september 2019 - gepubliceerd op 26 september 2019. 

De toelichtende schema's werden tijdens de gemeenteraad van 23 september 2019 aangepast en goedgekeurd.

Verklaring over cookies