Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

In Zelzate is het conformiteitsattest verplicht sinds 1 januari 2022.

De gemeente Zelzate heeft een verordening goedgekeurd waarin het conformiteitsattest verplicht wordt voor alle huurwoningen op het grondgebied. Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking wordt gesteld moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022 voor alle nieuwe verhuringen op basis van de leeftijd van de woning:

  • In de eerste fase (vanaf 2022) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar 1960 of ouder.

  • In de tweede fase (vanaf 2025) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar 1970 of ouder.

  • In de derde fase (vanaf 2028) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar 1990 of ouder.

  • In de vierde en laatste fase (vanaf 2031) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 15 jaar.

Voorwaarden

Iedereen die eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder een woning is, kan op vrijwillige basis een conformiteitsattest aanvragen voor:

  • een woning die hij verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt
  • of voor de huisvesting van een of meer studenten.

Iedereen kan ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Conformiteitsattesten zijn in principe 10 jaar geldig, ook als de woning ondertussen van eigenaar verandert (tenzij de gemeente een kortere geldigheidsduur heeft bepaald).

Het conformiteitsattest vervalt sowieso als:

Procedure

Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden door de eigenaar, houder van het zakelijk recht of de verhuurder. Aan de hand van het aanvraagformulier kan het conformiteitsattest schriftelijk aangevraagd worden. De burgemeester heeft vanaf de datum van de aanvraag 60 dagen de tijd om aan de hand van het conformiteitsonderzoek een beslissing te nemen

Wonen in Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Links

Bedrag

De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen.

Dit zijn de tarieven:

Verklaring over cookies