Lijsten met besluiten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente een lijst bekend met de besluiten van:
1° de gemeenteraad;
2° de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester.

De lijsten bevatten een beknopte omschrijving van de aangelegenheden die geregeld zijn in de besluiten. 

Je kan inzage krijgen in de besluiten die op onderstaande lijsten zijn vermeld. Dit is mogelijk na afspraak via het secretariaat van de algemeen directeur.

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate
Tel.: 09 353 42 40
E-mail: secretariaat@zelzate.be

Er wordt geen informatie verspreid die valt onder de uitzonderingen, vermeld in titel II, hoofdstuk 3, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Er wordt geen inzage verleend in dossiers met persoonlijke informatie of andere informatie waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving openbaarheid van bestuur.

Je hebt bovendien de mogelijkheid om, binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid tegen één of meerdere beslissing(en). Voor meer info over deze optie, verwijzen we je graag naar de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Lijsten 2021

Alle besluitenlijsten van de zittingen na 27 september 2021, zijn te raadplegen op: https://lblod.zelzate.be/LBLODweb

GR 27 september 2021

GR 28 juni 2021

GR 14 juni 2021 (bij hoogdringendheid samengeroepen)

GR 31 mei 2021

GR 26 april 2021

GR 29 maart 2021

GR 22 februari 2021 

GR 25 januari 2021

 

Verklaring over cookies