Klimaat in Zelzate

Klimaatverandering is een feit. De gevolgen zijn overal ter wereld voelbaar, ook wij worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2 °C houden. Onze gemeente wil, samen met de Provincie Oost-Vlaanderen, een krachtig engagement nemen. Tegen 2050 willen we de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen. Als eerste stap willen we de CO2-uitstoot tegen 2030 met minstens 40% verlagen. Daarnaast nemen we ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten.

Europees Burgemeestersconvenant

De gemeenteraad van 18 mei 2017 keurde de ondertekening het Europese Burgemeestersconvenant goed. De gemeente engageert zich daarmee om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011).

Klimaatmitigatieplan

Om de verandering van het klimaat te beperken of tegen te gaan heeft Zelzate verschillende maatregelen genomen, met als doel CO2-reductie en het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen. Op 24 september 2018 werd het individueel energie- en klimaatactieplan goedgekeurd. Hier kan je naar het volledig energie- en klimaatplan en de bijhorende actietabel raadplegen.

Hierbij enkele acties:

  • Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en energiezuinige maatregelen. Hiervoor kan je als inwoner terecht bij het Energieloket.
  • Renovatie van de gemeentelijke gebouwen (Energiezorgplan door Fluvius).
  • Investeringen in duurzame mobiliteit: fietspaden, openbaar vervoer.
  • Verlagen van de temperatuur van het zwembadwater.

Klimaatadaptatieplan

Het klimaatadaptatieplan moet ervoor zorgen dat de leefomgeving aangepast wordt aan de veranderende klimaatomstandigheden. Er wordt geanticipeerd op overlast van overstromingen, wateroverlast in de bebouwde kom, droogte en hitte. Zo wordt er bij de aanleg van bijvoorbeeld het busplein gelet op meer inflitratie en minder verharding.

Visietekst bomen

Bomen in de gemeente hebben een gunstig effect op klimaatadaptatie (hitte- en droogtestress), op de gezondheid van de mens individueel en als groep, op de milieukwaliteit voor mens en dier (luchtkwaliteit, waterhuishouding, biodiversiteit...). De natuurwaarde van bomen heeft ontzettend veel voordelen. Wij erkennen het belang van deze ecosysteemdiensten die een boom ons biedt. Dit belang zal de komende jaren alleen maar groter worden. Bomen hebben ook een economische waarde: eigendommen in boomrijke buurten stijgen in waarde, bomen in het centrum trekken bezoekers aan.

Een goede visie kijkt vooruit en dat geldt in het bijzonder voor bomen die tijd nodig hebben om te groeien. Daarom is er een visietekst rond bomen opgesteld die het respect voor bomen  wil benadrukken en de bevolking oproepen zich mee in te zetten voor de bomen. Dit allemaal onder het motto: de juiste boom op de juiste plaats.

De visietekst voor bomen kan je raadplegen en het toont duidelijk het beleid dat Zelzate rond bomen wil volgen de komende jaren.

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het lokaal Energie- en Klimaatpact is een pact tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. In 2021 werd het klimaatpact ondertekend door Zelzate. Met dit pact engageert Zelzate zich om een aantal acties te ondernemen binnen vier verschillende disciplines of werven.

 

 

Verklaring over cookies