Stedenbouwkundige voorschriften

Beleidsmatige gewenste ontwikkeling (BGO) inzake de bescherming van panden met verblijfsrecreatieve functie in de woonkern van Zelzate

Beleidsmatige gewenste ontwikkeling (BGO) inzake de bescherming van panden met verblijfsrecreatieve functie in de woonkern van Zelzate.

Deze beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) werd opgemaakt in overeenstemming met de Strategische Visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Strategische Visie ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ waarbij de gemeente Zelzate inzet op kernversterking. Dit houdt in dat de woonkern op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier levendig en dynamisch wordt gehouden. Het lokaal bestuur beoogt de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de woonkern Zelzate, zoals aangewezen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS), te versterken. De deelgebieden (Zelzate-oost en Zelzate-west) hebben volgens het GRS een uitgesproken verstedelijkt karakter. Het ruimtelijk beleid is erop gericht kernversterkend te werken. Voor wat het ontwikkelingsperspectief van de horeca betreft stelt het GRS een concentratie van voorzieningen voorop om een sterke structuur te bekomen. Zelzate heeft op vlak van toerisme en recreatie meerdere troeven. Zelzate is enerzijds gelegen in het toeristisch-recreatief aandachtsgebied van het Vlaamse Kreken- en Poldergebied. Anderzijds is Zelzate ook gesitueerd in het hart van North Sea Port waar grote (internationale) ondernemingen zijn gevestigd. In een dergelijke omgeving is het noodzakelijk dat Zelzate voldoende gelegenheden heeft om te vergaderen, te dineren en te overnachten. Net om die reden is het cruciaal dat het lokaal bestuur ruimtelijke maatregelen neemt die ervoor zorgen dat het aanbod voldoende toereikend blijft. Onderhavige BGO is daartoe een belangrijke stap. Het lokaal bestuur wil de panden met verblijfsrecreatieve functies beschermen vermits deze bijdragen tot de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Zelzate. Gelet op de geringe ruimte binnen de woonkern dienen deze functies behouden te blijven.

Stedenbouwkundige verordening betreffende het verbod tot wijzigen van een bestaande verblijfsrecreatieve functie in een andere (hoofd)functie (geschorst op 24.11.2023)

Stedenbouwkundige verordening betreffende het verbod tot wijzigen van een bestaande verblijfsrecreatieve functie in een andere (hoofd)functie

Het lokaal bestuur beoogt de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de woonkern Zelzate te versterken. Dit houdt in dat de dorpskern op een ruimtelijk kwaliteitsvolle manier levendig en dynamisch wordt gehouden, met bijzondere aandacht voor plekken met sociale functies die voor interactie zorgen tussen gebruikers binnen en buiten de gemeente en die een infrastructurele en functionele verbinding maken met de woonomgeving. Zo functioneert de dorpskern van Zelzate o.m. als een aantrekkingspool voor verblijfs- en vergaderingsactiviteiten omwille van haar strategische ligging bij het havengebied. Het lokaal bestuur wil deze functies beschermen vermits deze bijdragen tot de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Zelzate. Gelet op de geringe ruimte binnen de woonkern dienen deze functies behouden te blijven. Inzonderheid dienen de verblijfsrecreatieve ruimten beschermd te worden opdat mensen in Zelzate kwaliteitsvol kunnen verblijven, overnachten, vergaderen, confereren, netwerken, dineren en dies meer. De gemeente Zelzate formaliseert deze beleidsdoelstelling in deze stedenbouwkundige verordening.

Voorschriften

Visienota Grote Markt

Richtlijnenkader kwalitatief bouwen en wonen

Gemeentelijke plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

BPA nr. 5 - Debbautshoek

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

BPA nr. 6 - Molenstukken - ontwerp - 1ste wijziging

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

RUP Parking CC De Brug school en omgeving

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

RUP Wittouck

Download hier de voorschriftennota.

Download hier de voorschriften.


        (klik op de afbeelding voor detail)

RUP Zonevreemd landbouwbedrijf Denderdreve

Download hier de voorschriften.

Download hier het bestemmingsplan.

RUP Rijkswachtlaan

Download hier de voorschriften.

Download hier het bestemmingsplan.

RUP Sport en recreatie

Download hier de voorschriften.

Download hier het bestemmingsplan van de scouts.

Download hier het bestemmingsplan van de schutterstoren.

RUP Eurohal

Download het grafisch plan

Download de stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENINGEN

Stedenbouwkundige verordening inzake het voorzien van parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen

Bij het oprichten van een nieuwe meergezinswoning of het verbouwen van een wooneenheid naar een meergezinswoning dienen maatregelen genomen te worden om de parkeerdruk op het openbaar domein niet te verhogen en om de bewoners te garanderen dat hun fietsen kunnen geborgen worden op eigen terrein. Wanneer een bouwheer niet aan de verordening voldoet zal het bestuur beslissen of dit al dan niet kan gecompenseerd worden door het betalen van een belasting.

Stedenbouwkundige verordening inzake het vrijstellen van bepaalde werken en handelingen van het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning binnen gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg of verkavelingsvergunningen

De Vlaamse regering heeft een aantal zaken vrijgesteld van vergunningsplicht. De vrijstelling zijn met deze verordening gelijk voor het volledige Zelzaatste grondgebied

Verklaring over cookies