De gemeenteraad van Zelzate

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het belangrijkste beslissingsniveau bij de gemeente Zelzate. De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de gemeente Zelzate en vervult de wetgevende taken van de gemeente, het houdt zich bezig met gemeentelijke reglementen en politieverordeningen en met zaken die van belang zijn voor de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van prioriteiten bij het verdelen van het beschikbare budget, een debat over het personeelsbeleid, het bouwen van een nieuwe sporthal of bibliotheek, de realisatie van een nieuw jeugd- en sportterrein of park,… De gemeenteraadsvergadering is dé plaats voor het openbare politieke debat.

De gemeenteraad houdt zich echter niet bezig met de dagelijkse gang van zaken in de gemeente, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het college wel controleren bij het uitvoeren van het dagelijks beleid.

Hoe wordt deze samengesteld?

De inwoners van Zelzate kiezen om de zes jaar wie in de gemeenteraad zal zetelen. Dat gebeurt via de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal gemeenteraadsleden verschilt van gemeente tot gemeente. Het is afhankelijk van het aantal inwoners. Op basis hiervan heeft Zelzate recht op 23 raadsleden. Zij vertegenwoordigen de inwoners van Zelzate en nemen beslissingen over het beleid van de gemeente. Via de link onderaan deze pagina kan je de samenstelling van de huidige gemeenteraad raadplegen.

Werking gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert één keer per maand. Meestal is dit op de laatste maandag van de maand. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante zaken van de gemeente besproken en besloten. Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar. Dat betekent dat iedereen mag komen kijken en luisteren. Een goed idee voor wie met eigen ogen wil zien hoe het er in Zelzate op bestuursniveau aan toe gaat.  

Het laatste deel van de vergadering is wat men noemt de ‘geheime zitting’. In die zitting worden persoonsgebonden zaken besproken en dient het publiek de raadzaal verlaten.

Vragenhalfuurtje voor de inwoners

Om de inwoners van onze gemeente sterker te betrekken bij het gemeentelijk beleid, wordt hen de mogelijkheid gegeven rechtstreeks informatie te vragen aan de leden van de gemeenteraad via het vragenhalfuurtje voor het publiek. 

Meer info:

Samenstelling

Agenda‘s

Notulen en zittingsverslagen

Lijsten met besluiten

Huishoudelijk reglement en deontolgische code

Gemeentelijke vertegenwoordigers in intergemeentelijke samenwerkingen

De gemeenteraadscommissie van Zelzate

De gemeenteraadscommissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen. De gemeenteraadscommissie waakt ook over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Leden gemeenteraadscommissie legislatuur 2019-2024:

namens Vooruit : Kevin Uytterhaegher (voorzitter), Patricia Joosten en Lucien Van de Velde

namens PVDA : Karel van Bever en Dirk Goemaere

namens VLD-SD: Jan De Beule, Nancy Wauters en Marleen Maenhout

namens Zelzate Positief : Rik Laureys met raadgevende stem

namens NV-A: Noël Geers met raadgevende stem

namens Vlaams Belang: Guy D'haeseleer met raadgevende stem

Agenda

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 14 december 2023

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 14 september 2023

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 6 maart 2023

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 12 december 2022

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 21 november 2022

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 4 mei 2022

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 14 december 2021

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 18 oktober 2021

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 29 april 2021 

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 10 december 2020

Agenda gemeenteraadscommissie d.d. 25 juni 2019

Verzoekschrift

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van de gemeente om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht, tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk.
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
2° het een loutere mening is en geen concreet verzoek
3° de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend
4° het taalgebruik ervan beledigend is

Het orgaan of de voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Voorstellen van burgers

Inwoners hebben het recht hebben om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten inschrijven en om deze agendapunten op de gemeenteraad te komen toelichten.

De voorstellen of vragen moeten door de indiener in een gemotiveerde nota nader omschreven worden. Bij de nota mogen ook alle nuttige stukken gevoegd worden die de gemeenteraad kunnen voorlichten.

Volksraadpleging

Inwoners kunnen het gemeentebestuur verzoeken om een volksraadpleging te houden.

reglementering omtrent volksraadplegingen

In onze gemeente dient minstens 20 procent van de inwoners dit initiatief te steunen. Je dient uiteraard de vraag of vragen waarop de raadpleging betrekking heeft te vermelden. De vragen dienen met ja of neen beantwoord te kunnen worden. Je kan geen vragen stellen over persoonlijke aangelegenheden, de rekeningen, de begrotingen, de gemeentebelastingen en retributies. Ze kunnen ook niet gaan over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Bij het verzoek steek je een gemotiveerde nota en de stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten. Onmiddellijk na ontvangst van het verzoek onderzoekt het schepencollege of er voldoende geldige handtekeningen zijn. Tenminste één maand vóór de raadpleging stelt het gemeentebestuur aan de inwoners een brochure ter beschikking. Daarin wordt het onderwerp van de raadpleging op een objectieve manier uiteengezet.

De deelname aan de volksraadpleging is niet verplicht. Elke deelnemer heeft recht op één stem. De stemming is geheim en verloopt zoals bij een verkiezing. De stemmen worden pas geteld wanneer een voldoende groot aantal inwoners aan de raadpleging heeft deelgenomen (voor onze gemeente indien 20% van de inwoners aan de raadpleging heeft deelgenomen).

Hieronder kan je het verzoek tot volksraadpleging en de petitielijst downloaden.

Verklaring over cookies