Belastingen, retributies en subsidies

A. Belastingen

Belastingen zijn de bijdragen tot financiering van de uitgaven verbonden aan de uitoefening van de maatschappelijke taak van de gemeente. 

Belastingen zijn gedwongen en éénzijdige geldelijke prestaties van personen of instellingen. Ze liggen vast in algemene officiële reglementen, en ze dienen binnen een bepaalde periode aan het gemeentebestuur betaald te worden.

1. WELZIJN

Contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken

Vervoer van personen met een politievoertuig – combitaks

2. OPENBAAR DOMEIN

Belasting op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein tot uitoefening van een commerciële activiteit

Belasting op het oneigenlijk gebruik van het openbaar domein

Contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/rommelmarkten/kermissen,…

Contante belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein door verhuisliften, containers, werfwagens, kranen, stapelplaatsen voor bouwmaterialen, enz.

Belasting op de eerste aanleg van voetpaden en opritten

3. MILIEU

Belasting op inzameling en verwerking van grofvuil

Huisvuilgerelateerde belastingen

Milieubelasting

4. STEDENBOUW

Belasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen en fietsstelplaatsen bij meergezinswoningen en kamerwoningen

Belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen

Belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Belasting op tweede verblijven

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Opcentiemen door Vlaams gewest geheven belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

5. PERSONENBELASTING EN ANDERE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

Aanrekening kosten betalingsherinneringen

Personenbelasting

6. ECONOMIE

Belasting op banken- en financieringsinstellingen

Belasting op drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na het sluitingsuur

Belasting op drijfkracht

Belasting op nachtwinkels

Belasting op bedrijven

7. PUBLICITEIT

Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten  -  Aangifteformulier voor de verspreiding van niet-geadresseerde reclamedrukwerken en van gelijkgestelde producten

Belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden

Belasting op vaste reclameborden zichtbaar vanaf de openbare weg

B. Retributies

Retributies zijn vergoedingen of tarieven die betaald worden om gebruik te mogen maken van diensten die door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld worden.

Retributiereglement bibliotheek

Retributiereglement brandweer

Retributiereglement huwelijksceremonieel

Retributie op aanvragen om uittreksels of genealogische opzoekingen

Retributie afgifte PMD-zakken

Retributie op het ambtelijk weghalen door of in opdracht van de gemeente van afvalstoffen gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten

Retributie voor grafconcessies op de gemeentelijke begraafplaats

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

C. Subsidie- en toelagereglementen

1. WELZIJN

Voorhuwelijkssparen

Meningitis vaccin: gedeeltelijke terugbetaling

Baarmoederhalskanker: tussenkomst in de kosten

2. MILIEU

DIFTAR : toelagereglement

Toelagereglement ontlenen herbruikbare bekers via IDM

Aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen: subsidiereglement  - Aanvraagformulier aanleg en onderhoud kleine landschapselementen

Gevelbegroening en traaggroeiend gras: subsidiereglement - Aanvraagformulier subsidie straattegeltuinaanvraagformulier subsidie traaggroeiend gras

Asbest, asbestplaten: toelagereglement - Asbestplaten aanvraagformulier

Aankoop en installatie van regenwatertonnen - Aanvraagformulier 

3. VRIJE TIJD

Erkenning en subsidiëring van feest- en/of wijkcomités

Verenigingen die 50 jaar bestaan : toelagereglement

Toelagereglement aan harmonieën voor muziekopleiding

Toneelverenigingen en muziekmaatschappijen: toelagereglement

4. JEUGD

Subsidiereglement jeugd

5. SPORT

Subsidiereglement "werkingssubsidies" competitie en recreatie volwassenen

Reglement voor jeugdsubsidiëring van erkende sportverenigingen

Reglement huursubsidie Eurohal competitie en recreatie volwassenen

Retributies voor sportactiviteiten

6. STEDENBOUW en WONEN

Tussenkomst bij afkoppelingswerken op privaat domein

 

Financiële Dienst

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies